ผลการประยุกต์การออกกำลังกายประกอบเพลงโคราชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุม ภาวะความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • เจนจิรา เขียวอ่อน
  • จีระศักดิ์ เจริญพันธ์
  • วิรัติ ปานศิลา

คำสำคัญ:

การออกกำลังกาย, ผู@สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการประยุกตการออกกำลังกายประกอบเพลงโคราชเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงในกลุ$มผู%สูงอายุ โดยการประยุกตใช%ทฤษฎี
ความสามารถตนเอง โดยใช%การวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุ$มเปรียบเทียบ วัดผลก$อนและหลังการทดลอง กลุ$ม
ตัวอย$างเป5นผู%สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงที่อาศัยอยู$ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน
แบ$งเป5นกลุ$มทดลองและกลุ$มเปรียบเทียบกลุ$มละ 35 คน โดยกลุ$มทดลองได%รับโปรแกรม ซึ่งประกอบด%วย
การออกกำลังกายด%วยไม%พลองประกอบเพลงโคราชสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 50 นาที การบรรยายเสริมสร%าง
ความรู%เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การใช%ยาลดความดันโลหิตที่ถูกต%อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การ
เลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับโรค การจัดการความเครียด หนังสือ คู$มือสำหรับการ
ดูแลสุขภาพของผู%สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ ระยะเวลาดำเนินการ 8
สัปดาห เก็บรวบรวมข%อมูลโดยใช%แบบสอบถาม วิเคราะหลักษณะทางประชากรโดยใช%สถิติเชิงพรรณนา
ได%แก$ ร%อยละ ค$าเฉลี่ย ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต$างค$าเฉลี่ยคะแนนด%วยสถิติ
Dependent t-test และ Independent t-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ผลการวิจัยพบว$า หลังการทดลอง กลุ$มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด%านพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง การรับรู%ความสามารถตนเองในการออกกำลังกาย ความคาดหวังผลดีในการออกกำลังกาย และการ
ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงดีขึ้นจากก$อนการทดลอง และเพิ่มขึ้นกว$ากลุ$มเปรียบเทียบอย$างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.05)
โดยสรุป การประยุกตการออกกำลังกายประกอบเพลงโคราชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงในกลุ$มผู%สูงอายุ ส$งผลให%เกิดการเรียนรู%จากประสบการณจริงควบคู$ไปกับการ
ฝSกปฏิบัติประกอบเพลงโคราช ซึ่งทำให%เกิดความสนใจและสนุกไปพร%อมกัน ทำให%เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เหมาะสมต$อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07