ผงชูรสกับโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท

ผู้แต่ง

  • เอมอร ชัยประทีป

คำสำคัญ:

ผงชูรส, ความปลอดภัย, ระบบประสาท

บทคัดย่อ

โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium glutamate, MSG) หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ “ผงชู
รส” ให้รสที่ 5 คือ รสอร่อย (umami) นอกเหนือจาก4 รสชาติพื้นฐาน (เปรี้ยว เค็ม หวาน ขม) ผงชูรส คือ
เกลือโซเดียมของกรดกลูตามิก (glutamic acid) ซึ่งเปHนกรดอะมิโนไมAจำเปHนที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการ
เปHนสารเพิ่มรสชาติในอาหาร โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารขององค์การอาหารและ
เกษตร และองค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติ (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives, JECFA) จัดให้กลูตาเมตเปHนวัตถุเจือปนในอาหารที่มีความปลอดภัย แต่ห้ามไม่ให้ผสมผงชูรสใน
การผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กทารก หญิงตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีผลการ
ศึกษาวิจัยที่แสดงว่ากลูตาเมตสามารถทำให้เกิดความเปHนพิษต่อร่างกายได้โดยเฉพาะโรคเกิดจากความเสื่อม
ของระบบประสาท ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’ disease)
และโรคที่มีการฝgอหลายระบบของสมอง (Multiple system atrophy) และเด็กทารกที่ได้รับผงชูรสมากเกิน
จะทำให้เด็กมีความจำไม่ดี เรียนรู้ช้า และอารมณ์แปรปรวน จึงจำเปHนต้องมีการศึกษาด้านความเปHนพิษ และ
ความปลอดภัยของผงชูรสทางคลินิกเพิ่มเติมในระยะยาวต่อไปเพื่อจะได=ทราบว่าการที่เราจัดผงชูรสเป็นวัตถุ
เจือปนในอาหารที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนั้นมีความถูกต้องหรือไม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์