สถานการณ์การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • กนกอร ศรีจันทวงษ์
  • อุไรวรรณ อินทร์ม่วง

คำสำคัญ:

มูลฝอยติดเชื้อ, การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross–Sectional Descriptive Study) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2559 โดยใช้
(1) แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล จากเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล จำนวน 16 คน และ (2) เก็บข้อมูลการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยใช้แบบสังเกตและสัมภาษณ์ จาก
พนักงานขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 32 คน (3) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อของโรงพยาบาล จำนวน 38 คน เพื่อเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลทุกแห่งส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดนอกโรงพยาบาล โดยผู้ให้บริการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ขออนุญาตขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ จาก อปท. ร้อยละ 93.75 ด้านพาหนะที่ใช้
ในการขนส่ง ไม่มีข้อความตามมาตรฐาน ร้อยละ 68.75 ไม่มีอุปกรณ์กรณีฉุกเฉินติดประจำรถ เช่น ไม่มีถัง
ดับเพลิง ร้อยละ 81.25 ไม่มีถุงแดง ร้อยละ 62.50 ไม่มีที่คีบด้ามยาว ร้อยละ 81.25 ไม่มีเชือกสำหรับมัดถุงมูล
ฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 87.50 ด้านการใช้เอกสารกำกับการขนส่ง พบว่า ยังไม่เคยส่งเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อให้ อปท. ร้อยละ 93.75 ด้านแผนการขนส่ง พบว่า ไม่มีการระบุจุดแวะพักและระยะเวลาพักที่แน่นอน
ร้อยละ 68.75 ด้านการปฏิบัติของพนักงาน พบว่า ไม่เคยได้รับการอบรม ร้อยละ 30.77 ไม่ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำปี ร้อยละ 57.69 เคยได้รับอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำ ร้อยละ 23.08 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เนื่องจาก โรงพยาบาลมีข้อจำกัดในการเลือกผู้ให้บริการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ส่วนผู้ให้บริการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ต้องการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ และ อปท. ไม่ได้กำกับการขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยโรงพยาบาลและผู้ให้บริการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
กำหนดรายละเอียดในสัญญาว่าจ้างให้ชัดเจนตามกฎกระทรวงฯและดำเนินการอย่างเคร่งครัด อปท. ทบทวน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และดำเนินการควบคุมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ กรม
อนามัยสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน ควบคุมคุณภาพผู้ประกอบกิจการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อก่อนได้รับ
อนุญาต และเผยแพร่ข้อมูลให้โรงพยาบาลได้รับทราบ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07