ผลของโปรแกรมส่งเสริมการซื้ออาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ในผู้ปรุงอาหารประจำครัวเรือน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • อุไรวรรณ บุตรวัง
  • รุจิรา ดวงสงค์

คำสำคัญ:

แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค, แรงสนับสนุนทางสังคม, อาหารปนเปื้อน

บทคัดย่อ

อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ การบริโภคอาหารที่ไม่มีความปลอดภัยทำให้
สุขภาพได้รับอันตรายได้ การเลือกซื้ออาหารปลอดภัยมาบริโภคจึงเป็นอีกหนทางที่ทำให้มีสุขภาพดี การวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการซื้ออาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในผู้ปรุง
อาหารประจำครัวเรือน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 68 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
34 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 34 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมแต่กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับ ใช้เวลาดำเนิน
กิจกรรม 12 สัปดาห์ ประกอบด้วย การให้ความรู้ โดยการบรรยายประกอบสื่อ การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ การเยี่ยมบ้านโดยผู้วิจัย อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อคอย
กระตุ้นเตือนและให้คำแนะนำ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนน ด้วยสถิติ Paired Sample t-test และ Independent
t-test กำหนดระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ
รับประทานอาหารปนเปื้อน การรับรู้ความรุนแรงของการรับประทานอาหารปนเปื้อน การรับรู้ใน
ความสามารถของตนในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยจากการปนเปื้อน ความคาดหวังในผลลัพธ์จากการเลือก
ซื้ออาหารปลอดภัยจากการปนเปื้อน และการปฏิบัติในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยจากการปนเปื้อน มากกว่า
ก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<.05) จากผลของโปรแกรม
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนอื่นๆ ต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07