ภาวะเลือดจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ ประเทศเวียดนาม

ผู้แต่ง

  • Nga Nguyen Thi
  • Nguyen Van Hoa
  • Hoa Thi Thuy Phan
  • กษมา วงษ์ประชุม
  • กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
  • ภัทระ แสนไชยสุริยา

คำสำคัญ:

ภาวะเลือดจาง, การขาดธาตุเหล็ก, ธาลัสซีเมีย, ชนกลุ่มน้อย, เวียดนาม

บทคัดย่อ

ภาวะเลือดจางเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรโลก ที่สามารถ
พบได้ในทุกกลุ่มอายุรวมถึงหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยสาเหตุหลักของการเกิดภาวะเลือดจางใน
ประชากรกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ธาลัสซีเมียและการขาดธาตุเหล็ก
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกภาวะเลือดจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย
ในจังหวัดทัวเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม เก็บตัวอย่างเลือดและข้อมูลด้านประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงชาว Ta-Oi อายุระหว่าง 15-49 ปี จำนวน 392 คน ตรวจหาภาวะเลือดจางใน
ตัวอย่างเลือดทั้งหมด และตรวจหาภาวะขาดธาตุเหล็กในผู้ที่มีภาวะเลือดจาง พบว่า ความชุก
ภาวะเลือดจางเท่ากับร้อยละ 9.9 (ช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95 เท่ากับ 7.2-13.3) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีภาวะเลือดจางมีภาวะขาดธาตุเหล็กหนึ่งราย (ร้อยละ 2.6) ในขณะที่มีผู้เป็นพาหะธาลัสซีเมีย
ร้อยละ 76.9 (30 ราย/39 ราย) ส่วนการเกิดภาวะเลือดจางในกลุ่มตัวอย่าง 3 รายที่เหลือไม่
ทราบสาเหตุ สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีธาลัสซีเมีย พบ ฮีโมโกลบิน คอนสแตนท์สปริง (Hb
Constant Spring; Hb CS) และ α+-thalassemia เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นความ
จำเป็นในการจัดทำฐานข้อมูล และโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในภูมิภาคนี้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07