ชนิดและปริมาณแบคทีเรียที่ไมโครโฟนในร้านคาราโอเกะ

ผู้แต่ง

  • รจฤดี โชติกาวินทร์
  • กมลชนก สุขมาลย์
  • ญาณกร อ่อนน้อม
  • วรัญญา เอ่งฉ้วน
  • ฉวีวรรณ อินทรกุล
  • สมฤทัย ลูกจันทร์

คำสำคัญ:

ไมโครโฟน, แบคทีเรีย, ร้านคาราโอเกะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาชนิดและ
ปริมาณแบคทีเรียที่ไมโครโฟนในร้านคาราโอเกะ มีจำนวนตัวอย่างไมโครโฟนทั้งหมด
104 อัน ทำการเก็บตัวอย่างในช่วงวันธรรมดาและวันหยุด ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างชนิด
แอนเดอร์สันอิมแพคเตอร์ชนิดชั้นเดียว และระบุชนิดของแบคทีเรียด้วยวิธีย้อมแกรมและ
ทดสอบทางชีวเคมี วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน ผล
การศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดบนไมโครโฟนเท่ากับ 414.86293.25
CFU/m3 (GMGSD =332.063.15CFU/m3) ค่าเฉลี่ยปริมาณแบคทีเรียที่ไมโครโฟนใน
ร้านคาราโอเกะในแต่ละร้านมีความแตกต่างกัน และ ค่าเฉลี่ยปริมาณแบคทีเรียในวันหยุด
(GMGSD=552.191.95 CFU/m3) มีค่าสูงกว่าในวันธรรมดา (GMGSD=271.39+2.47
CFU/m3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.001) ชนิดของแบคทีเรียที่พบมาก
ที่สุดบนไมโครโฟน ได้แก่ Micrococus sp., Staphylococcussp. และ Bacillus sp.
ดังนั้น เจ้าของร้านควรทำความสะอาดไมโครโฟนก่อนการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลด
การสะสมของแบคทีเรียที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานภายในร้านและผู้มาใช้
บริการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07