การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

  • วิภารัตน์ โพธิ์ขี
  • สุนิสา ชายเกลี้ยง
คำสำคัญ: งานก่อสร้าง, การจัดการความปลอดภัย

บทคัดย่อ

งานก่อสร้างเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงโดยลักษณะงาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่างและมีผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม (วิภารัตน์ โพธิ์ขี, 2557) ในช่วงปี 2543–2556 งานก่อสร้างมีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดและมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กมีโอกาสเกิดอันตรายสูง ซึ่งการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุในงานก่อสร้างได้ บทความนี้กล่าวถึงความหมายของงานก่อสร้าง กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันตราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์สถิติการประสบอันตราย การจัดการความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-04-11
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความพิเศษ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>