ประสิทธิผลของขมิ้นชัน, ขิง, ข่า และกระชาย ในการกำจัดเหา

ผู้แต่ง

  • จงรัก ชูเทียน
  • ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ
  • อภิวัฏ ธวัชสิน

คำสำคัญ:

เหา, ขมิ้นชัน, ขิง, ข่า, กระชาย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของขมิ้นชัน ขิง ข่า และกระชาย ในการกำจัด
เหาตัวเต็มวัย ภายในเวลา 8 ชั่วโมง ด้วยวิธี Contact Method ทำการทดลอง 4 ซ้ำ (n=20) โดย
ใช้สารสกัดจากขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ขิง (Zingiber officinale Roscoe) ข่า (Alpinia
galanga (L.) Willd.) และกระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) ที่สกัดด้วย
เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ในรูปแบบสารสกัดหยาบ และรูปแบบสารสกัดบริสุทธ์ิ โดยทดลองที่
ระดับความเข้มข้น 10, 15, 20, 25 และ 30% ผลการวิจัยพบว่า ที่ระดับความเข้มข้น 30%
สารสกัดหยาบจากข่า ให้ผลดีที่สุดในการกำจัดเหา โดยทำให้เหาตาย 100% (หลังการสัมผัส 8
ชั่วโมง) และมีค่ามัธยฐานของเวลาที่ทำให้เหาตาย (LT50) เท่ากับ 3.67 ชั่วโมง รองมาได้แก่ สาร
สกัดหยาบจากขมิ้นชัน ขิง และกระชาย โดยทำให้เหาตาย 95, 85 และ 80% (หลังการสัมผัส 8
ชั่วโมง) ตามลำดับ และมีค่า LT50 เท่ากับ 4.17, 4.68 และ 5.20 ชั่วโมง ตามลำดับ และที่
ความเข้มข้น 30% สารสกัดในรูปแบบสารบริสุทธ์ิจากข่า ให้ผลดีที่สุดในการกำจัดเหา โดยทำให้
เหาตาย 100% (หลังการสัมผัส 8 ชั่วโมง) และมีค่า LT50 เท่ากับ 4.12 ชั่วโมง รองมาได้แก่
สารสกัดบริสุทธ์ิจากขมิ้นชัน ขิง และกระชาย โดยทำให้เหาตาย 90, 85 และ 80% (หลังการ
สัมผัส 8 ชั่วโมง) ตามลำดับ และมีค่า LT50 เท่ากับ 4.74, 5.05 และ 5.61 ชั่วโมง ตามลำดับ
ค่ามัธยฐานของความเข้มข้นที่เป็นพิษ (LC50) ของสารสกัดหยาบจากข่า ขมิ้นชัน ขิง และกระชาย
มีค่าเท่ากับ 8.52, 9.74, 15.26 และ 14.96 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ และค่า LC50 ของ
สารสกัดในรูปแบบ สารบริสุทธ์ิจากข่า ขมิ้นชัน ขิง และกระชาย มีค่าเท่ากับ 11.58, 15.50,
18.45 และ 18.37 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างวิธีการสกัด
พบว่า เหาตัวเต็มวัยที่สัมผัสสารสกัดจากพืชชนิดเดียวกัน แต่รูปแบบของสารสกัดต่างชนิดกัน คือ
รูปแบบสารสกัดหยาบ และสารบริสุทธ์ิ มีผลทำให้เหาตายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
และเมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างพืชทั้ง 4 ชนิด พบว่า เหาตัวเต็มวัยที่สัมผัสสารสกัดจากขมิ้นชัน
ขิง ข่า และกระชาย มีการตายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน โดยสรุป
ประสิทธิผลของขมิ้นชัน, ขิง, ข่า และกระชายในการกำจัดเหาตัวเต็มวัยมีผลทำให้เหาตาย
ไม่แตกต่างกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11