การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ประสิทธ์ิ บ่อสารคาม
  • ธนิดา ผาติเสนะ

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, การจัดการขยะ, โรงพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 76 ราย ผู้รับบริการ จำนวน 35 ราย
โดยประเมินจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลขามสะแกแสง ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2553 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิด ปริมาณและองค์ประกอบของขยะ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก แนวทางสนทนากลุ่ม
แบบสอบถามความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดการขยะ
กระบวนการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเจ้าหน้าที่ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติ
ทดสอบ t-test แบบไม่อิสระ
ผลการศึกษาพบว่า ได้รูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเจ้าหน้าที่ 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ร่วมค้นหา
ปัญหา (2) ร่วมทบทวนหาสาเหตุและแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา (3) ร่วมดำเนินงาน/ร่วมสังเกตการณ์/ร่วมรับ
ผลประโยชน์ (4) ร่วมทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (5) ร่วมนำแนวทางที่ดีผสมผสานเข้าเป็นงานประจำและ (6) ร่วมเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาพบว่า หลังการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยของความรู้ ความตระหนัก การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดการขยะเพิ่ม
สูงขึ้นกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปริมาณขยะ พบว่า ปริมาณขยะติดเชื้อและขยะทั่วไปลดลง ร้อยละ
39.9 และ 29.8 ตามลำดับ ส่วนปริมาณขยะสดกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.7 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้านปริมาณขยะ
ก่อนและหลัง การพัฒนา พบว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไปและขยะสด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วน
ค่าเฉลี่ยของขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11