ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ โรคความดันโลหิตสูงในชุมชนหลักกิโลสาม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • นุชนาถ สำนัก
  • มาเรียม แอกู แอกู
  • ตั้ม บุญรอด
  • กำไล สมรักษ์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมสุขภาพ, กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง, ประสิทธิผล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนหลักกิโลสาม ตำบลปากพนัง
ฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง และมีค่าระดับ
ความดันโลหิตมากกว่า 140/90 มม.ปรอท จำนวน 23 คน ในชุมชนหลักกิโลสาม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
การประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง อาหารกับพลังงานที่สมดุล การออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน และเพื่อนร่วมทาง
วางแผนเพื่อปฏิบัติกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสัมภาษณ์ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired t – test
ผลการศึกษา พบว่า การให้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีผลทำให้กลุ่มเสี่ยงมีการปฏิบัติตัวและมีความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองในการควบคุมระดับความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.001) ส่วนความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11