เกมออนไลน์กับเด็กและเยาวชนไทย

ผู้แต่ง

  • ธวัชชัย เอกสันติ

คำสำคัญ:

เกมออนไลน์กับเด็ก, เยาวชนไทย

บทคัดย่อ

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งยุคโลกาภิวัตน์ เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) จนพัฒนาไปสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งมีรูปแบบ
การสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ หรือที่รู้จักกันว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) นั่นเอง ซึ่งการสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตนั้น มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การติดตามข่าวสาร การค้นหาข้อมูล
กระทั่งปัจจุบันนี้พบว่า คนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง (www.internetworldstats.com) และหนึ่งในความบันเทิงผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ก็คือ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเล่นเกมออนไลน์ ข้อมูลจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าประชาชนที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เล่นเกมออนไลน์ถึงร้อยละ 59 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2545) และยังพบอีกว่าร้อยละ 69 ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อย
กว่า 20 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกม และในกลุ่มเยาวชนที่เล่นอินเทอร์เน็ตนี้ มีถึงร้อยละ 21 ที่ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการเล่นเกมออนไลน์ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546) ข้อมูลการศึกษาวิจัยล่าสุด พบว่า กลุ่มเด็กเยาวชนที่ติดเกม มีจำนวนสูงถึง
ร้อยละ 13.3 กลุ่มคลั่งไคล้ มีจำนวนร้อยละ 23.7 และกลุ่มที่ไม่ติดเกม มีจำนวนร้อยละ 62.9 ซึ่งสองในสามของกลุ่มที่ติดเกมเป็น
เพศชาย (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2552)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์