ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ศิขิน รัตนทิพย์
  • สุวลี โล่วิรกรณ์
  • สุพรรษา เกียรติสยมภู

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, ห้องปฎิบัติการและคณะสาธารณสุขศาสตร์

บทคัดย่อ

จากนโยบายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางขึ้น เพื่อรองรับการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ
และงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมิน การดำเนินการของห้องปฏิบัติการกลาง จึงได้มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งใน
ด้านบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก และการเรียนการสอน ซึ่งทำการศึกษาโดย ให้ผู้ใช้บริการและนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาความพึงพอใจในผู้ใช้บริการจำนวน 27 ราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ร้อยละ 70.4
ค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.550 และเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยใน 4 ประเด็น คือ 1) ด้านความสะดวกและ
การประสานการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก แต่การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลในการส่ง
วิเคราะห์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก 3) ด้านคุณภาพ
การให้บริการ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก และพึงพอใจการให้บริการตรงตามความต้องการ ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง
ชัดเจนและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 4) ด้านค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจในระดับมาก สำหรับการประเมินความพึงพอใจใน
นักศึกษาจำนวน 97 ราย พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ร้อยละ 53.6 ค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.601
เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย 2 ประเด็นคือ 1) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก และความพึง
พอใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการด้วยความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านคุณภาพการให้บริการใน
ด้านระเบียบระบบของห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนในด้านเอกสารประกอบการใช้เครื่องมือ การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ความทันสมัยของเครื่องมือและการมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ในด้านขั้นตอนและวิธีเก็บตัวอย่าง แก่ผู้รับบริการ ส่วนนักศึกษานั้นควรมีการจัดหาอุปกรณ์
และเครื่องมือให้เพียงพอและทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนการสอน ของหลักสูตร รวมทั้งจัดตารางเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้
เหมาะสม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11