วิวัฒนาการทางการแพทย์ในโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน และอนาคต

ผู้แต่ง

  • นายแพทย์เฉก ธนะสิริ

คำสำคัญ:

วิวัฒนาการทางการแพทย์

บทคัดย่อ

“….การแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ถือกำเนิดในทวีปยุโรป ไม่เกิน 250
ปี ในประเทศไทย ประมาณ 119 ปีมานี้เอง ก่อนหน้านั้น ประชากรโลกต่างมีการแพทย์
พื้นถิ่นของตนเองทั้งสิ้น นับแต่สมัยพุทธกาลมีปรมาจารย์ทางการแพทย์ คือ ชีวโกมาล
ภัจ (อินเดีย) ตามประวัติสามารถผ่าตัดสมองได้ การแพทย์เป็นลักษณะ “ยาขอหมอ
วาน” และการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้หายทุกข์จากการป่วยเจ็บ หลังจากนั้นอีก 500 ปี
จึงมีปรมาจารย์ทางการแพทย์อีกท่านหนึ่ง คือ ฮิปโปเครตีส (กรีกซ์) ท่านผู้นี้เป็นต้น
กำเนิดของประโยคอมตะ 3 ประโยคดังต่อไปนี้
1. อาหารนั่นแหละคือ ยา (ปัจจุบันคนไทยใช้ยาเป็นอาหาร)
2. การเดินเป็นยาขนานเอก
3. โรคเกิดจากสภาวะที่เสียความสมดุลของกาย – จิต – สิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงขึ้นอยู่กับอาหารที่กิน การออกกำลังกาย การพักผ่อน
พอเพียง และการใช้ชีวิตที่เรียบ สงบ (ศิลปะการใช้ชีวิตถูกต้อง) โรคก็จะไม่เกิด เพราะ
ภูมิต้านทานในตัวจะสูงมาก (เชื้อโรคแพ้ภูมิต้านทาน) ….”

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11