การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552

ผู้แต่ง

  • สมจิตร วินากร
  • เพียงใจ-สาตรักษ์ อึ้งสกุล
  • อุดมการณ์ สาระรัตน์
  • นครนพ จำปางาม

คำสำคัญ:

การปฏิบัติ, การรับรู้, จรรยาบรรณ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการปฏิบัติและการรับรู้จรรยาบรรณของบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2552 กลุ่มประชากร ได้แก่ บุคลากรสายผู้สอน จำนวน 48 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 44
คน เก็บข้อมูลจากทุกคนโดยใช้แบบสอบถามที่ทีมวิจัยสร้างขึ้น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16-30 กรกฎาคม 2552 และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
(S.D. = 0.34) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณต่อประชาชน ผู้รับบริการ และสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77
(S.D. = 0.38) ด้านจรรยาบรรณต่อนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (S.D. = 0.36) ด้านจรรยาบรรณของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.69 (S.D. = 0.49) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 (S.D. = 0.41) ด้านจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.60 (S.D. = 0.39) และด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน (บุคลากรทุกคนในคณะ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (S.D. = 0.39) ส่วนการรับรู้
ด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ พบว่า บุคลากรไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมากถึง ร้อยละ 48.1 ส่วนข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 พบว่าบุคลากรรับทราบทางจดหมายเวียนมากที่สุด ร้อยละ 46.0 มีการพบเห็นป้ายคำขวัญ
(คำสอนของพ่อ หรือคุณธรรม 4 ประการ) เกี่ยวกับคุณธรรม-จริยธรรมมากที่สุด ร้อยละ 94.4 มีการรับทราบว่า มีห้องปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนา ร้อยละ 72.2 และมีการพบเห็นและการนำคุณธรรม-จริยธรรมจากป้ายสรุปจรรยาบรรณไปปฏิบัติมากที่สุด ร้อยละ 83.3
แนวทางการปฏิบัติและการรับรู้จรรยาบรรณของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ควรประชาสัมพันธ์ด้วยการเวียน
เป็นเอกสารเป็นหลัก ควรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรหรือนักศึกษาที่มีจรรยาบรรณ ควรเชิญวิทยากรมาบรรยายอย่างต่อเนื่อง และ
ควรมีกิจกรรมการประกวดหรือแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแล้วมอบรางวัล

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11