ว่ายน้ำจงกรม

ผู้แต่ง

  • นายแพทย์เฉก ธนะสิริ

คำสำคัญ:

การว่ายน้ำจงกรม

บทคัดย่อ

“........ผมเป็นสมาชิกราชกรีฑาสโมสร Royal Bangkok Sports Club (R.B.S.C.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2507
เริ่มมีการเก็บระยะห่างว่ายน้ำประมาณ พ.ศ.2509 หมายเลข “66” (เพิ่งค้นพบวิธีว่ายน้ำจงกรม
ประมาณ พ.ศ. 2525) รวมเวลา 43 ปี จนถึงเดือนธันวาคม 2552 ว่ายได้ระยะทางรวมทั้งสิ้น
8,355 + ก.ม. ก่อนเก็บระยะทางเคยว่ายติดต่อกัน 2,700 เมตร โดยไม่พัก ปัจจุบันนี้ก็สามารถทำ
ได้ในขณะว่ายน้ำหัวใจเต้นเพียง 80 – 85/นาที ดังนั้น จึงไม่รู้สึกเหนื่อยสามารถว่ายไปได้เรื่อยๆ
เพราะหัวใจเต้นไม่เร็วมาก เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงดีมาก.......”

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11