การรับรู้ต่อภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วนในเด็กอายุ 3-5 ปี ของครอบครัวและชุมชน

ผู้แต่ง

  • กนิษฐา อรรควาไสย์
  • พนิษฐา พานิชาชีวะกุล
  • ดารุณี จงอุดมการ จงอุดมการณ์
  • ลัดดา เหมาะสุวรร

คำสำคัญ:

ภาวะอ้วน, ภาวะน้ำหนักเกิน, เด็กก่อนวัยเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการับรู้ต่อภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ในเด็กอายุ 3-5 ปี ของครอบครัวและ
ชุมชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และ การศึกษาเอกสาร ผู้ให้ข้อมูล
หลัก ประกอบด้วยพ่อแม่ผู้ปกครอง จำนวน 47 คน ครู จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน
7 คน ศึกษาในชุมชนเมืองแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550- ธันวาคม พ.ศ.2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย แสดงให้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับความอ้วน ผู้ปกครองเห็นว่า เลี้ยงลูกดี บ้านพอมีฐานะ แต่ในทางลบเห็นว่า เลี้ยงเด็ก
อ้วน เป็นการทรมานเด็ก เป็นเด็กน่าสงสาร เพราะเด็กเคลื่อนที่ลำบาก เชื่องช้าไม่ทันเพื่อน และเป็นโรค และยังพบว่า ครอบครัวคิดว่า
เรื่องอ้วน เป็นเรื่องส่วนตัว ด้านผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเห็นว่า การจัดการความอ้วนเป็นเรื่องยาก แต่ เชื่อว่า น่าจะทำได้ ส่วน
ครูมองว่า เด็กอ้วนเลี้ยงง่าย ทางด้านสุขภาพของเด็ก ครอบครัวเห็นหลายมุมมอง คือ เด็กอ้วนเด็กสมบูรณ์ น่ารัก อารมณ์ดี มีความสุข
ในทางตรงข้าม เด็กอ้วนทำกิจกรรมช้า ควบคุมปัสสาวะไม่ดี อ้วนน่ารัก แต่เป็นโรคและเด็กอ้วนไม่เป็นไร โตขึ้นก็จะผอม ยืดเอง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ