สถานการณ์การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในการประกอบอาชีพ ของประเทศไทยและต่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • อัถสิทธ์ รัตนารักษ์
  • มนัสวร อินทรพินทุวัฒน์
  • กัมปนาท วังแสน
  • พรพรรณ สกุลคู

คำสำคัญ:

การสูญเสียการได้ยินจากการประกอบอาชีพ, ภาระโรค, แนวโน้มการสูญเสีย การได้ยินในประเทศไทย

บทคัดย่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันมีการนำเครื่องจักรมาใช้มากขึ้นซึ่งก่อให้เกิด
เสียงดัง เป็นผลให้ผู้ทำงานเกิดการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรจากการสัมผัสเสียงดัง
ซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา สถานการณ์ในประเทศไทย
มีอุบัติการณ์การเกิดโรคหูเสื่อมจากเสียงดังเพิ่มขึ้น จึงมีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญ
ถึงอันตรายจาการสัมผัสเสียงดังและมีการออกกฎหมายมาควบคุม ในขณะที่ในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วมีอุบัติการณ์ลดลง เนื่องจากมีการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพและการ
ควบคุมทางวิศวกรรมที่ก้าวหน้า โดยกลุ่มอาชีพที่มีอุบัติการณ์ของโรคหูเสื่อมจากเสียง
ดังมากที่สุดของประเทศไทยคือ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม โดยมีอุบัติการณ์มากกว่าอาชีพ
รับจ้างที่มีจำนวนผู้ประกอบอาชีพใกล้เคียงกันถึงสองเท่า

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11