การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุระหว่าง 18-24 ปี

ผู้แต่ง

  • ลุปน่า อันทัส
  • บังอร เทพเทียน
  • ประภาพรรณ จูเจริญ

คำสำคัญ:

จิตสังคม การสูบบุหรี วัยผู้ใหญ่ตอนต้น การสำรวจโดยใช้อินเทอเน็ต

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านจิตสังคมของการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้หญิงวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีอายุระหว่าง18-24 ปี การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบภาคตัดขวาง โดยใช้การสำรวจ
Internet-based ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง เดือนกันยายน 2558 มีจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 544 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติถดถอยแบบโลจิสติกส์ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าครึ่งหนึ่งเคยสูบบุหรี่ (58%) มี 7 ปัจจัยที่สามารถทำนายการสูบบุหรี่ในกลุ่มที่มีมารดาสูบบุหรี่และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการสูบบุหรี่จะมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มที่มารดาไม่สูบบุหรี่และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสูบ
บุหรี่แปดเท่า กลุ่มที่มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่จะมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่สิบสอง
เท่า กลุ่มที่มีเห็นว่าการสูบบุหรี่ทำให้รู้สึกสดชื่นจะมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเก้าเท่า ซึ่งผล
การศึกษานี้ชัดเจนว่าปัจจัยทางด้านมารดา และเพื่อนสนิทมีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ดังนั้นควรหามาตราการเฉพาะกลุ่มเพื่อการป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีที่มีมารดาและเพื่อนสนิทสูบบุหรี่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ