สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน

ผู้แต่ง

  • กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์
  • วิสิฏฐ์ จงกำโชค
  • เจษฎา พานทอง
  • วริษา สุนทรวินิต
  • ภาสินี ศรีสุข
  • พรพรรณ สกุลคู
  • สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์

คำสำคัญ:

โรคจากการประกอบอาชีพ, โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ, โรคผิวหนัง, โรคพิษจากสัตว์, โรคปอด และทางเดินหายใจ, โรคพิษจากก๊าซ

บทคัดย่อ

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่สำคัญในปัจจุบันคือ โรคกระดูกและ
กล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง โรคพิษจากสัตว์ โรคปอดและทางเดินหายใจ และโรคพิษจากก๊าซ ตามลำดับ ส่วนการ
บาดเจ็บจากการทำงานมีสาเหตุหลักจาก การถูกของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง การพลัดตกหกล้ม และการชน/
กระแทก โดยวัตถุ ตามลำดับ ในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการผลักดันให้เกิดคลินิกโรคจากการ
ทำงานในสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อให้การเข้าถึงบริการทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูโรคจาก
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการบริการมากขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11