การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • วีระ ศิริวรรณ
  • ยรรยงค์ อินทร์ม่วง

คำสำคัญ:

ก๊าซเรือนกระจก, ภาคพลังงาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามศึกษาในประชากรคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 231 แห่ง โดยสอบถามการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงฟอสซิล แล้วนำ มาคูณค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะได้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป STATA โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเขตพื้นที่การนิเทศติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผลการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ดมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 6,466.14 KgCO2e ต่อวันหรือ 7,593.68 KgCO2e ต่อปี ซึ่งเท่ากับ 72.18 KgCO2e ต่อคนต่อปี เมื่อจำแนกตามประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้ า พบว่าประเภทเครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น และเครื่องทำน้ำเย็นมีปริมาณการปล่อยมากที่สุดเท่ากับ 2,519.87 KgCO2e ต่อวัน ด้านการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เขต 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าเขตอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขต 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยมากกว่าเขตอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อแบ่งตามเขตนิเทศ ติดตาม กำกับประเมินผลการปฏิบัติราชการ พบว่า เขต 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 27.57 KgCO2e ต่อวัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ