ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • เจตต์นภิศ ระยับกุล
  • เรณู แพงมูล

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กําลังศึกษาในปี การศึกษา 2553 ของโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจํานวน 110 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม Epi Info 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA 10 สถิติทีÉใช้ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.1 อายุระหว่าง 15-17 ปี (เฉลี่ย 16.7 - 0.9 ปี) พักอาศัยอยู่กับบิดามารดาร้อยละ 90.0 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมานักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 30 มีความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับปานกลางร้อยละ 70.9 (ค่าเฉลี่ย 10.6 - 1.5 คะแนน) เกือบทั้งหมดตอบถูกคือ ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทําให้สิ้นเปลืองเงินที่ใช้จ่ายในครอบครัวร้อยละ 98.2 ในส่วนของทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับดีร้อยละ 65.4 (ค่าเฉลี่ย 4.0 - 0.5 คะแนน) ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทร้อยละ 66.4 สําหรับการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปฏิบัติดีร้อยละ 66.4 (ค่าเฉลี่ย 4.3 - 0.4 คะแนน) และเกือบทั้งหมดตอบไม่ปฏิบัติคือ เคยขาดเรียน/หนีเรียนเพื่อไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนร้อยละ 94.5 แนวทางการลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สําคัญคือ นักเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับโทษของแอลกอฮอล์ กลไกการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ผลต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย อาการเรื้อรังและเฉียบพลันหากดื่มเป็นระยะเวลานาน ปลูกฝังทัศนคติเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นเรื่องปกติของวัยรุ่น ไม่ช่วยสร้างความกล้าหาญและความเกรงใจจากเพื่อน นอกจากนั้นโรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพืÉอนบอกเพื่อน และกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ