สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในพื้นที่พัฒนาต้นแบบการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แต่ง

  • ศรัณยู เรือนจันทร์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, การตั้งครรภ์ไม่พร้อม, ปฏิสัมพันธ์ทางเพศ

บทคัดย่อ

This descriptive research aimed to study sexual risk behaviors and methods to
prevent teenage pregnancies. The sample of participants consisted out of 236
adolescents and 26 parents in a pilot area of the Uttaradit Province. For the study a
questionnaire were applied and group discussions organized. Data were assessed
by conventional descriptive statistics. Sexual risk behaviors of adolescents were
neither bad nor good. Risk factor assessment showed that independent studies and
outdoor activities , sex education in school, acceptance for having sex of adolescents,
no self esteem, information technology, interaction of family and community role
model were caused to teenage pregnancy and the solving problem methods showed
that knowledge, awareness and counseling skill development of parents, sex
education approach and activities for teenage pregnancy prevention and solving in
communities. The conclude of sexual risk behaviors of adolescents in pilot area have
caused to teenage pregnancy. Then the adolescents , families, communities and
steak holder are co-operated to teenage pregnancy prevention and solving.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ