ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลภาครัฐ

  • จอมจันทร์ นทีวัฒนา
คำสำคัญ: ขยะมูลฝอยติดเชื้อ, การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ, สถานพยาบาลภาครัฐ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความรู้และการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ
และรวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานพยาบาลภาครัฐของนิสิตสาธารณสุขต่อเนื่องชั้นปี ที่ 4
กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 47 คน โดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยติด
เชื้อในประเทศไทย ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยงาน และ
แนวทางแก้ไขปัญหา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุการทำงาน 1–3 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยติดเชื้อมาก่อน
ร้อยละ 89.4 ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่พบมากที่สุดคือ วัสดุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกาย
โดยปัญหาสองอันดับแรกที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยงานได้แก่ การขาด
งบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลภาครัฐยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สำหรับด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลภาครัฐที่นิสิตปฏิบัติงานพบว่า ขั้นตอนการคัดแยก การรวบรวม
จัดเก็บ การเก็บขน และการบำบัดกำจัดมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องร้อยละ 68.9, 73.3, 64.4 และ
66.7 ตามลำดับ การปฏิบัติที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ การ
ควบคุมอุณหภูมิเมื่อขยะคงค้างเกิน 7 วัน การใช้สารฆ่าเชื้อโรค การประสานงานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น การกำจัดโดยการใช้เตาเผา และการปรับปรุงเตาเผาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การปฏิบัติที่
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ได้แก่ สถานที่พักรวมขยะกรณีคงค้างเกิน 7 วัน การใช้อุปกรณ์ในการ
ป้ องกันตัวอื่นๆ ยกเว้นผ้าปิ ดปากและถุงมือ และระดับพอใช้ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอยติด
เชื้อ ภาชนะรองรับถูกสุขลักษณะ การเก็บขน สำหรับการปฏิบัติของหน่วยงานที่อยู่ในระดับดีมาก
ได้แก่ การแยกเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป การบรรจุขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ถูกต้อง การมีสถานที่ถ่ายทิ้ง การใช้ถุงมือและผ้าปิ ดปาก แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
นอกเหนือจากการของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทุก
ขั้นตอนของการจัดการขยะติดเชื้อ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-04-03
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ