การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการเพาะปลูก มะเขือเทศเก็บเมล็ดพันธุ์ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • กรกนก พลท้าว
  • อุไรวรรณ อินทร์ม่วง

คำสำคัญ:

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ, สิ่งคุกคามทางสุขภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
เกษตรกรจากการเพาะปลูกมะเขือเทศเก็บเมล็ดพันธุ์ โดยศึกษากับเกษตรกรผู้เพาะปลูกมะเขือ
เทศเก็บเมล็ดพันธุ์ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 127 คน
โดยคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยง สิ่งคุกคามทาง
สุขภาพของเกษตรกรมีสิ่งคุกคามทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และการยศาสตร์ ผลการประเมิน
ความเสี่ยงพบว่า ความเสี่ยงทางกายภาพมีความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางต่อการได้รับ
ความร้อนจากแสงอาทิตย์และความอับชื้นในการปฏิบัติงาน ทางชีวภาพมีความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลางต่อการสัมผัสกับเชื้อรา ทางเคมีมีความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางต่อ
การได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสารกันเชื้อรา และทางการยศาสตร์มีความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลางต่อท่าทางในการทำงานที่ซ้ำๆ และฝืนธรรมชาติ เป็นความเสี่ยงที่จะต้องใช้ความ
พยายามในการลดความเสี่ยง และดำเนินการจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลง ผลการศึกษานี้
เป็นการบ่งชี้ถึงความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของเกษตรกรผู้เพาะปลูกมะเขือเทศเก็บเมล็ดพันธุ์ใน
ด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมีและการยศาสตร์เพื่อให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจากการ
ทำงานของเกษตรกร และมีการจัดการความเสี่ยงในด้านของการเฝ้ าระวังและส่งเสริมสุขภาพโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03