การป้องกันอันตรายจากไฟย้อนกลับในงานเชื่อมแก๊ส

  • ิภารัตน์ โพธิ์ขี
คำสำคัญ: การป้องกันอันตราย, ไฟย้อนกลับ, งานเชื่อมแก๊ส

บทคัดย่อ

อันตรายที่รุนแรงจากการเชื่อมแก๊สคือการเกิดไฟไหม้ และระเบิด งานเชื่อมยังจัดเป็นงานทีก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot work) ก่อนจะทําการเชื่อมต้องมีการก้นพื้นที่เพื่ออป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ จัดเตรียมถังดับเพลิงพร้อมผู้คอยดู (Firewatch man) นอกจากนีÊ อุบัติเหตุทีÉเกิดไฟย้อนกลับขณะทำการเชื่อม ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการ ช่างเชื่อม คนงานและผู้ที่อยู่ข้างเคียงเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทยเคยเกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้ง เช่น เหตุแก๊สระเบิดในเรือนวคุณ 15 ที่อู่ต่อเรือหรินทรานสปอร์ต ถังแก๊สอะเซทิลีนขณะก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน หน้าโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้คนงานได้รับบาดเจ็บ1 คน (ศิริพงษ์, ม.ป.ป.) เหตุการณ์ถังออกซิเจนระเบิดที่อู่ซ่อมรถยนต์ ที่ปทุมธานี ขณะช่างกำลังทำการเชื่อมหม้อน้ำรถยนต์ได้เกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) เกิดขึ้นทีÉด้ามเชื่อม(Torch) ผ่านสายส่งแก๊ส (Hose) และอุปกรณ์ปรับแรงดัน (Regulator) และระเบิดทีÉถังออกซิเจนทำให้ ภรรยาเจ้าของอู่ ลูกค้าที่นำรถยนต์มาซ่อมและช่างเชื่อมเสียชีวิตรวม 4 คน ส่วนเจ้าของบาดเจ็บสาหัส (ดาวิษ, ม.ป.ป.) สถานประกอบการร้านซ่อมรถยนต์ มีความเสีÉยงต่อการเกิดไฟย้อนกลับ (Flashback) เช่น สถานประกอบการร้านซ่อมรถยนต์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.2) ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ ร้อยละ 59.5 ไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์การเชื่อม สายส่งแก๊สอยู่ในสภาพชำรุด แตกลายงา และต่อสายส่งแก๊สไม่ถูกวิธี คนงานไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อม (ร้อยละ 85.7) และการป้องกันเพลิงไหม้(ร้อยละ 62.1)

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-04-03
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความปริทัศน์