การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตในสังคมผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • นริสา วงศ์พนารักษ์

คำสำคัญ:

การสร้างเสริม,สุขภาวะทางจิต, สังคมผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในยุคของ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุมีความส าคัญยิ่ง เพราะผู้สูงอายุต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสุขภาวะ ทั้งมิติทางกาย ทางจิต
ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุ
ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตที่ดีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ในทุกๆ มิติ สุขภาวะทางจิตที่ดี
ท าให้ผู้สูงอายุสามารถยอมรับและจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
รอบด้านที่เกิดขึ้นตามศักยภาพของตน ทั้งนี้เพื่อท าให้เป็นสังคม
ผู้สูงวัยที่มีคุณค่า ไม่เป็นสังคมชราภาพที่เป็นภาระของสังคม
ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ มีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี เสริมสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไป ข้อควรค านึงใน
การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุ ควรมี
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งการ
เตรียมตัวของผู้สูงอายุเองตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เตรียม
ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และที่ส าคัญควรมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกที่สร้าง
เสริมสุขภาวะทางจิตเชิงรุกที่ตรงความต้องการ เหมาะสมกับวิถี
การด าเนินชีวิตและบริบทที่แตกต่าง และการค านึงถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งจะท าให้การดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์