ความยั่งยืนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • สมเสาวนุช จมูศรี
  • นริสา วงศ์พนารักษ์

คำสำคัญ:

ความยั่งยืน, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, โรงเรียนประถมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษากิจกรรมการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของการด าเนินงาน โดยศึกษาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษา พื้นที่เขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกับผู้บริหารโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถี่และร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพคือแบบสัมภาษณ์ สุ่มสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามกลับร้อยละ 63.8 โรงเรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับทองร้อยละ77.5 ผู้บริหารมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานร้อยละ 92.2 กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากที่สุด คือด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 51.2 ปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการดำเนินงานและความยั่งยืนมากที่สุดคืองบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างครู นักเรียนและชุมชน การนิเทศติดตาม วัฒนธรรมในโรงเรียนและฤดูกาลมีผลต่อการจัดกิจกรรมสุขภาพ ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรกำหนดแผนด าเนินการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เป็นรูปธรรมโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและบูรณาการวัฒนธรรมในโรงเรียนเข้าในกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งศึกษาหารูปแบบการส่งเสริมให้โรงเรียนมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03