การประเมินภาวะไอโอดีนในปัสสาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ธิดารัตน์ สมดี
  • สุวิมล สงกลาง
  • อุดมศักด์ิ มหาวีรวัฒน์
  • สุณีรัตน์ ยั่งยืน
  • ตันติกร ขุนาพรม

คำสำคัญ:

ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ, นักเรียนประถมศึกษา, สภาวะไอโอดีน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการประเมินภาวะสารไอโอดีน กลุ่มเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 อายุ
6 - 12 ปี ในพื้นที่เสี่ยงของประชากร จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 114 คน ซึ่งทำการตรวจหา
ปริมาณสารไอโอดีนในปัสสาวะด้วยวิธี colorimetric method (the ammonium per-sulphate
technique) ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับสารไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 100
ไมโครกรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 69.3 ซึ่งแสดงว่ามีภาวะขาดสารไอโอดีน เมื่อพิจารณาแยก
เพศ พบว่าเด็กเพศชายและเพศหญิง อายุ 7-9 ปี มีภาวะขาดสารไอโอดีนเล็กน้อย ร้อยละ 40.7
และ 70 ตามลำดับ และที่น่าสนใจคือทั้งเด็กเพศชายและเพศหญิงกลุ่มอายุ 10-12 ปี มีภาวะที่
ได้รับไอโอดีนจากอาหาร มากเกินไป หรือ มีภาวะความเสี่ยงต่อภาวะได้รับสารไอโอดีนมาก
เกินพอ โดยเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระดับสารไอโอดีนในปัสสาวะ พบว่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยสัดส่วนผู้ที่ได้รับสารไอโอดีนใน
ระดับมากเกินพอมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามเมื่ออายุลดลงแนวโน้ม
ของสัดส่วนผู้ขาดสารไอโอดีนจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาภาวะสาร
ไอโอดีนบกพร่องในเด็กทุกกลุ่มอายุที่มีปัญหาภาวะโภชนาการของสารไอโอดีนทั้งในด้านได้รับสาร
ไอโอดีนไม่เพียงพอ หรือได้รับสารไอโอดีนมากเกินไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03