ฟิ ล์มเสียจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศูนย์ตรัง

ผู้แต่ง

  • พัทธนันท์ คงทอง
  • ปัญญา โรจนวรรณ

คำสำคัญ:

ฟิล์มเสียจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย, โรงพยาบาลศูนย์ตรัง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบย้อนหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบอัตรา และสาเหตุ
ฟิ ล์มเสียในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย ของกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ฟิ ล์มทุกประเภทที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยให้กับผู้ป่ วย
จำนวนทั้งสิ้น 57,077 แผ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ผลการศึกษา
พบว่า การดำเนินงานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลตรัง มีฟิ ล์มเสียทั้งสิ้น 5,024 แผ่น มีสาเหตุที่ทำ
ให้ฟิล์มเสียมากกว่าร้อยละ 2 ได้แก่ Positioning และ Under exposure ร้อยละ 28.2 และ 23.9
ตามลำดับ โรงพยาบาลศูนย์ตรังใช้ฟิ ล์มเพื่อให้บริการผู้ป่ วยในปี 2552 ทั้งสิ้น 57,077 แผ่น เป็น
ฟิ ล์มเสีย ร้อยละ 8.80 โดยมีสัดส่วนฟิ ล์มเสียต่อฟิ ล์มที่ใช้ 1:11.35 มีฟิ ล์มเฉลี่ยเดือนละ
4,756.41 แผ่น ในส่วนของฟิ ล์มเพื่อให้บริการผู้ป่ วยแล้วเสีย เฉลี่ย 418.66 แผ่นต่อเดือน เมื่อ
จำแนกฟิ ล์มเสียต่อวัน พบฟิ ล์มเสียเฉลี่ย 13.76 แผ่นต่อวัน โรงพยาบาลศูนย์ตรังใช้ฟิ ล์มถ่ายซ้ำ
ทั้งสิ้น 4,675 แผ่น เฉลี่ยใช้ฟิ ล์มถ่ายซ้ำเดือนละ 389.58 แผ่น พบการใช้ฟิ ล์มถ่ายซ้ำเฉลี่ยวันละ
12.8 แผ่น เมื่อพิจารณาอัตราฟิ ล์มเสีย พบอัตราฟิ ล์มเสียเฉลี่ยทั้งปี ร้อยละ 8.09 และอัตราฟิ ล์ม
เสียจากการถ่ายซ้ำ ร้อยละ 7.66 ข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลศูนย์ตรังมีฟิ ล์มเสียที่เกิดจากการฉาย
รังสีวินิจฉัย ด้วยสาเหตุต่างๆจึงทำให้สูญเสียงบประมาณของโรงพยาบาลโดยที่ไม่มีความจำเป็นปี
ละหลายล้านบาท ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานของกลุ่มงานรังสี
วิทยาอย่างจริงจัง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03