การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในงานสุขศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • พรรณี บัญชรหัตถกิจ

คำสำคัญ:

การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน, ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, การวิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการเรียนการ
สอนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ในรายวิชา 515707 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างคือประชากรทุกคน ที่เป็ นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
จำนวน 20 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 515707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 การทดลองใช้เวลาดำเนินการ 4
เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยหาค่าความเที่ยง ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความ
เที่ยง 0.7809 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบภายในกลุ่มด้วย
One-sample t-test กำหนดระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ในรายวิชา 515707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ ทำให้ผลงานของนักศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปัญหาและการตั้งคำถามการ
วิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสังเคราะห์งานวิจัยเป็น
กรอบแนวคิดมีความถูกต้องและชัดเจน หลังทดลอง พบว่า พฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ การ
ปฏิบัติและความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ในรายวิชา 515707 สูงกว่าก่อน
ทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็ นฐาน เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ในรายวิชา 515707
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ