การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้แต่ง

  • บรรจง พลไชย
  • อุทัยวรรณ สุกิมานิล

คำสำคัญ:

พฤติกรรม, หมวกนิรภัย, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาลพฤติกรรมและปัญหาการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล และพฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี ที่ 1-3 ปี การศึกษา 2552 จำนวน 223 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นต่อการสวมหมวกนิรภัยพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ปัญหาในการสวมหมวกนิรภัย และพฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยชี้แจงนักศึกษาในห้องเรียน พร้อมทั้งแจกแบบสอบถาม จำนวน 223 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนมาจำนวน 216 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อการสวมหมวกนิรภัย อยู่ในระดับเห็นด้วย (Mean=3.51, SD.=0.95) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย อยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.16, SD.=0.78) ปัญหาในการสวมหมวกนิรภัย อยู่ในระดับปานกลาง (Mean=2.51, SD.=0.76) และพฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัย อยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.30, SD.=0.86) ข้อเสนอแนะ คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ควรส่งเสริมให้นักศึกษาสวมหมวกนิรภัยให้ครบ 100 %

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ