ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • นิภาพร ศรีวงษ์
  • อุไรวรรณ อินทร์ม่วง

คำสำคัญ:

ผลกระทบต่อสุขภาพ, เกษตรกรชาวไร่อ้อย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการทำไร่อ้อย ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ในกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรชาวไร่อ้อย ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 จ านวน 146 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA
ผลการวิจัย พบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายส่วนใหญ่ร้อยละ 78.4 ได้แก่ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง กล้ามเนื้อเป็นตะคริว เนื่องจากการทำงานหนัก ยกของหนัก ตัดอ้อย แบกขนอ้อย และขับรถไถ ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตด้านบวก พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.6 มีความสุขเมื่อได้ผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการทำไร่อ้อย ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตด้านลบ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.3 ไม่มีความมั่นคง ปลอดภัยและวิตกกังวล กลัวการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและพิษตกค้างในอาหาร อากาศ ดิน และน้ำ ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคมด้านบวก พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.3 การทำไร่อ้อยทำให้มีงานทำ ไม่ตกงาน ไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคมด้านลบ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.8 การมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการท าไร่อ้อยทำให้มีภาระหนี้สิน แนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้แก่ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเรื่องการยศาสตร์ การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ และให้ความรู้เรื่องการปลูกอ้อยอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตในการทำไร่อ้อย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03