ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • ฤทธิรงค์ บูรพันธ์
  • นิรมล เมืองโสม

คำสำคัญ:

ปัจจัย, ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2, การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2, การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

บทคัดย่อ

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้
ยาก โดยเฉพาะในกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ยิ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆเกิดขึ้น ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธี
การศึกษาย้อนหลัง แบบจับคู่ (Matched case-control study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ที่
มีผลการตรวจฮีโมโกบินเอวันซี (HbA1C) ในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 707 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 180 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลใน
เลือดไม่ได้ จำนวน 60 คนและกลุ่มควบคุม ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่สามารถควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดได้ จำนวน 120 คน อัตราส่วนของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเท่ากับ 1:2 โดยมีการจับคู่เป็น
เพศเดียวกันและอายุแตกต่างกันไม่เกิน 3 ปี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความสัมพันธ์
โดยใช้สถิติไคสแควร์และวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อน ด้วยสถิติ Multivariable conditional logistic
regression เพื่อทดสอบขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ โดยการคำนวณหาค่าอัตราความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 โดยใช้ค่าความเชื่อมั่น 95% (95% confidence interval)
ผลการศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อนโดยควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆพบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คือการมีโรคแทรกซ้อน
(mORadj=34.75, 95%CI=4.63-260.65) พฤติกรรมด้านการรับประทานยา (mORadj=10.16, 95%CI=
2.03-50.79) พฤติกรรมด้านการออกกำลังกาย (mORadj=5.21, 95%CI=1.15-23.64) พฤติกรรมด้านการ
จัดการกับความ เครียดที่ไม่เหมาะสม (mORadj=8.99, 95%CI=1.61-50.14)
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่ศึกษา ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขควรให้ความสำคัญใน
ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ แทรกซ้อนของโรคเกิดขึ้น ควรคำนึงถึงพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังลดอัตราการตายของผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03