การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุม โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1,7 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ผู้แต่ง

  • วิทยา สิ้นภัย
  • พรทิพย์ คำพอ

คำสำคัญ:

การพัฒนาศักยภาพ, การป้องกันและควบคุม, การมีความรู้และการปฏิบัติ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1,7
ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูในชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1,7 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย ที่มีความยินดีและสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา จำนวน 40 คน เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกตการณ์มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหา จากผู้เชียวชาญ 3 ท่าน และหา
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ มีค่ามากกว่า 0.80 ดำเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2556 - 3
เมษายน 2556 นำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Independent t-test
และ paired t-test
ผลการวิจัย พบว่า หลังจากใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูงในชุมชน (t=13.47, p-value<0.001, 95%CI 5.96-8.09, t=10.64, p-value<0.001, ทำ
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้และการปฏิบัติในระดับดีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต
95% CI 5.19-7.61) ตามลำดับ นอกจากนั้นยังได้จัดทำโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการ
แก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูง บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1,7 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03