การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในการพัฒนาการวางแผน อย่างมีส่วนร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • สุจิตรา สายแก้ว
  • พรทิพย์ คำพอ

คำสำคัญ:

การพัฒนาศักยภาพ, กระบวนการ AIC, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, ความรู้และการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control : A-I-C) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนอง
บัวลาย ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตัวแทนแกนนำ
ชุมชน ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน
แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ คือ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจำนวน 34 คน ผู้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการ AIC จำนวน 55 คน คัดเลือกโดยเกณฑ์ความสมัครใจ ประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ตัวแทนแกนนำชุมชน ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ และตัวแทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการและ
ระดมสมองทำให้เกิดความเข้าใจในปัญหา วิเคราะห์ทางเลือก เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจร่วมกัน
และดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่ได้จากกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การเก็บข้อมูลทั้ง
ปริมาณและคุณภาพดำเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556-31 มีนาคม 2556 วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
Pair t-test และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าหลังพัฒนาคะแนนด้านความรู้และการ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ผลการจัดประชุมโดยใช้
เทคนิคกระบวนการ AIC ได้โครงการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จำนวน 7 โครงการ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากตัวแทนแกนนำชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพเป็นอย่างดี และผลการวิจัยครั้งนี้พัฒนาการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพได้ดีทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนำไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03