การดูแลตนเองด้านโภชนาการด้วยโภชนบำบัดแบบเกอร์สันของผู้สูงอายุโรคมะเร็ง

ผู้แต่ง

  • จินตนา สุวิทวัส

คำสำคัญ:

โรคมะเร็ง ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข และเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งที่พบในผู้สูงอายุ การรักษาโรคมะเร็งโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน ประกอบด้วย การผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีรักษา ซึ่งมีผลข้างเคียงมากมายโดยเฉพาะทำ ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะทุพโภชนาการ ปัจจุบัน
การแพทย์ทางเลือกเป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งโภชนบำบัดแบบเกอร์สัน เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2472 ที่ประเทศเยอรมัน โดยนายแพทย์แมกซ์ เกอร์สัน แพทย์ชาวเยอรมัน ซึ่งต่อมาโภชนบำ บัดแบบเกอร์สัน ได้เผยแพร่ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่นาบแพทย์แมกซ์ เกอร์สันได้อพยพหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันโภชนบำบัดแบบเกอร์สันได้เผยแพร่ไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยโภชนบำบัดแบบเกอร์สันเป็นการใช้อาหารที่ปราศจากเกลือน้ำตาล โปรตีน และไขมัน รวมทั้งการใช้น้ำคั้นจากผักและผลไม้สดที่เพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช ซึ่งวิธีการดังกล่าว ประสบความสำเร็จในการบำบัดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ดังนั้นโภชนบำบัดแบบเกอร์สัน จึงเป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุโรคมะเร็งจะใช้ในการดูแลตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลตนเองที่จำเป็นโดยทั่วไปในด้านอาหาร การดูแลตนเองที่จำเป็นตามระยะพัฒนาการในวัยสูงอายุ รวมทั้งการดูแลตนเองที่จำเป็นเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลตนเองด้านโภชนาการด้วยโภชนบำบัดแบบเกอร์สันของผู้สูงอายุโรคมะเร็งโดยบทความนี้จะกล่าวถึง โรคมะเร็งในผู้สูงอายุ โภชนบำบัดแบบเกอร์สัน และการดูแลตนเองด้านโภชนาการด้วยโภชนบำบัดแบบเกอร์สันของผู้สูงอายุโรคมะเร็ง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์