Vol. 25 No. 2 (2019): July - December

vol25No2

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีปีใหม่ 2563 ค่ะ วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ส่งบทความวิชาการที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่งมาตีพิมพ์ในวารสารฯ ตลอดมา ฉบับสุดท้ายของ ปี 2562 นี้ มีบทความวิจัยที่น่าสนใจถึงหกเรื่อง ได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบการสอนตามปกติกับการสอนโดย ใช้วีดิทัศน์ตามอัธยาศัยต่อความรู้และทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กของนักศึกษาพยาบาล การพัฒนารูป แบบการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน รายวิชาสารสนเทศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ การก้าวข้ามบทบาท จากนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นพยาบาลจบใหม่ ผลของการเข้าร่วมโครงการค่ายธรรมะต่อพฤติกรรม เชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล และ ทัศนคติต่อการวิจัย การสนับสนุนทรัพยากร และการวิจัย ของอาจารย์พยาบาล สังกัดวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้ ยังมีบทความวิชาการที่ น่าสนใจอีกสามเรื่อง ได้แก่ การจัดการความปวดในระยะคลอดบนพื้นฐานทฤษฏีเชื่อมโยงระบบประสาท การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับเด็ก: บทบาทพยาบาล และการดูแลสุขภาพมารดาในระยะคลอดอย่าง ปลอดภัย

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดทำและพัฒนาคุณภาพของ วารสารเพื่อขอรับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการอ้างอิงของ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการไทย หรือ Thailand Citation Index (TCI) กลุ่มที่หนึ่ง หวังเป็น อย่างยิ่งว่า วารสารของเราจะได้รับการรับรองในเร็วๆ นี้ จึงขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ นักวิจัย และสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ทุกท่านส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ เพื่อเป็น การพัฒนาความรู้ พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสมาคมฯของเราให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
บรรณาธิการ

Published: 2019-12-31

Research Articles