Effects of Participation in Dhamma Camp Project on Moral Behaviors of Nursing Students

Authors

  • ทิพวรรณ เทียมแสน Boromrajonani College of Nursing, Phrae
  • เบญจวรรณ กันยานะ Boromrajonani College of Nursing, Phrae
  • สุทธิดา อ่อนละออ Boromrajonani College of Nursing, Phrae
  • รัชนิตา เขียนโพธิ์ Boromrajonani College of Nursing, Phrae
  • กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์ Boromrajonani College of Nursing, Phrae

Keywords:

Nursing students, Moral camp project, Moral behaviors

Abstract

This quasi-experimental research aimed to study the effects of participations in Dhamma camp project on moral behaviors of nursing students. Subjects were 144 nursing students who studied in 1st, 2nd and 3rd year. The Dhamma camp project composed of 8 activities, as follows 1) Orientation 2) Prayer 3) Meditation 4) Dharma lecture 6) Group discussion, reflection and exchange experiences 7) Volunteer and 8) Mediation. The research instruments were questionnaires included personal datas and moral behaviors. The CVI for the questionnaires was 0.92 and the Cronbach’s alpha coefficient was 0.96. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and One-way repeated measure ANOVA.

The results founded that, the mean scores of moral behaviors at 1 week and 6 months after the completion of the Dhamma project were statistically significantly higher than mean scores before participating in the Dhamma project (p = 0.05), mean scores of moral behaviors at 1 week and 6 months after the completion of the project were found no different. Therefore, the administrator of nursing education institutions should apply the finding of this research to develop activities for promote moral behaviors of nursing students.

References

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564. [ออนไลน์]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 2562/10/16]. เข้าถึงได้จาก http://www.nesdb.go.th/download/plan12สรุปสาระสำคัญแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12.pdf.

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณี ศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ. รายงานการวิจัย.กรมการศาสนา: กระทรวงวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 2562/8/4]. เข้าถึงได้จาก: http://e-book.dra.go.th /p/43.html 

คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยมศิลปะ วัฒนธรรมและการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ. วาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์. [ออนไลน์]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 2562/8/7]. เข้าถึงได้จาก: http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ nrc2557/d080358-01.pdf.

กระทรวงศึกษาธิการ. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : ปัญหาที่ท้าทายของครูไทย. [ออนไลน์]. 2552 [เข้าถึงเมื่อ 2562/10/15]. เข้าถึงได้จาก:http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail. php?NewsID=9896&Key=hotnews

ประไพรัตน์ ลำใจ. รูปแแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. วารสารมนุษย ศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2557); 2(2): 46-58.

พระดำรงค์ ละเอียด และ สาธิต ผลเจริญ. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนวัดละอวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ [ออนไลน์]. 2557. [เข้าถึงเมื่อ 2562/8/10]; (6)2: 108-127 เข้าถึงได้จาก: https://www.tci- thaijo. org/index.php/bruj/article/view/76831/0

พนม เกตุมาน. พัฒนาการวัยรุ่น. [ออนไลน์]. 2550 [เข้าถึงเมื่อ 2562/10/15]. เข้าถึงได้จาก: https:// www.psyclin.co.th/new_page_56.htm

นีออน พิณประดิษฐ์.จริยธรรม: ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา. ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น. (2555).

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. (2553).

กิตตา ปรัตถจริยา และ อุบล เลี้ยววาริณ. ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมการบริหารจิตตามแนวพุทธเพื่อ เสริมสร้างจิตลักษณะทางพุทธ และลักษณะทางพุทธ ของนักศึการะดับอุดมศึกษา. วารสารปัญญา ภิวัฒณ์. (2558); 7(2): 207-216.

ศศิญดา ธนยศโสภณ. ประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ณ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.ธนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี; 2558.

ปัญจนาฎ วรวัฒนชัย. พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์. [ออนไลน์]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 2562/8/4]. เข้าถึงได้ จาก: http://www.bsru.ac.th/identity/archives/2514

กองจิตวิทยาและการนำทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. หลักการปรับพฤติกรรมมนุษย์. นครนายก.[ออนไลน์]. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 2562/10/31]. เข้าถึงได้จาก: http://kmlo.crma.ac.th/ kmnew/wp-content/uploads/2018/05/km56_17.pdf

ชำนาญ วงรัศมีเดือน, สุวิญ รักสัตย์, ธวัช หอมทวนลม และ พระเมธาวินัยรส. การจัดการพฤติกรรม มนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. (2562); 7(3): 766-778 

ขจิต บุญประดิษฐ์ สุทัศน์ เหมทานนท์ และ จิราพร วัฒนศรีสิน. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช. วารสารกระทรวงสาธารณสุข. (2559); 26(1): 16-26.

Downloads

Published

2019-12-01

How to Cite

เทียมแสน ท., กันยานะ เ., อ่อนละออ ส., เขียนโพธิ์ ร., & กาศสมบูรณ์ ก. (2019). Effects of Participation in Dhamma Camp Project on Moral Behaviors of Nursing Students. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 25(2), 63–76. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/232977

Issue

Section

Research Articles