Archives

 • July-December
  Vol. 29 No. 2 (2023)

 • January-June
  Vol. 29 No. 1 (2023)

 • July-December
  Vol. 28 No. 2 (2022)

 • January-June
  Vol. 28 No. 1 (2022)

 • July-December
  Vol. 27 No. 2 (2021)

 • January-June
  Vol. 27 No. 1 (2021)

 • July - December
  Vol. 26 No. 2 (2020)

 • cover vol.26 no.1

  January - June
  Vol. 26 No. 1 (2020)

 • vol25No2

  July - December
  Vol. 25 No. 2 (2019)

  บรรณาธิการแถลง
  สวัสดีปีใหม่ 2563 ค่ะ วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ส่งบทความวิชาการที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่งมาตีพิมพ์ในวารสารฯ ตลอดมา ฉบับสุดท้ายของ ปี 2562 นี้ มีบทความวิจัยที่น่าสนใจถึงหกเรื่อง ได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบการสอนตามปกติกับการสอนโดย ใช้วีดิทัศน์ตามอัธยาศัยต่อความรู้และทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กของนักศึกษาพยาบาล การพัฒนารูป แบบการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน รายวิชาสารสนเทศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ การก้าวข้ามบทบาท จากนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นพยาบาลจบใหม่ ผลของการเข้าร่วมโครงการค่ายธรรมะต่อพฤติกรรม เชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล และ ทัศนคติต่อการวิจัย การสนับสนุนทรัพยากร และการวิจัย ของอาจารย์พยาบาล สังกัดวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้ ยังมีบทความวิชาการที่ น่าสนใจอีกสามเรื่อง ได้แก่ การจัดการความปวดในระยะคลอดบนพื้นฐานทฤษฏีเชื่อมโยงระบบประสาท การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับเด็ก: บทบาทพยาบาล และการดูแลสุขภาพมารดาในระยะคลอดอย่าง ปลอดภัย

  ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดทำและพัฒนาคุณภาพของ วารสารเพื่อขอรับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการอ้างอิงของ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการไทย หรือ Thailand Citation Index (TCI) กลุ่มที่หนึ่ง หวังเป็น อย่างยิ่งว่า วารสารของเราจะได้รับการรับรองในเร็วๆ นี้ จึงขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ นักวิจัย และสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ทุกท่านส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ เพื่อเป็น การพัฒนาความรู้ พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสมาคมฯของเราให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไป

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
  บรรณาธิการ

 • vol25No1

  January - June 2019
  Vol. 25 No. 1 (2019)

 • July - December 2018
  Vol. 24 No. 2 (2018)

 • January - June 2018
  Vol. 24 No. 1 (2018)

 • July - December 2017
  Vol. 23 No. 2 (2017)

 • January - June 2017
  Vol. 23 No. 1 (2017)

 • July - December 2016
  Vol. 22 No. 2 (2016)

 • January - June 2016
  Vol. 22 No. 1 (2016)