ค่าการทำนายโรคของการเจาะดูดก้อนไทรอยด์ด้วยเข็มขนาดเล็กในโรงพยาบาลอ่างทอง

Main Article Content

กัมพล แก้วจุมพฏ

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : การเจาะดูดก้อนที่ต่อมไทรอยด์มีค่าการทำนายโรคที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความชำนาญในการเจาะดูดก้อน และความชำนาญในการการอ่านผลเซลล์วิทยา ดังนั้นแต่ละโรงพยาบาลจึงมีค่าการทำนายโรคแตกต่างกัน


วัตถุประสงค์ : เพื่อหาค่าการทำนายโรคของการเจาะดูดก้อนไทรอยด์ด้วยเข็มขนาดเล็ก และอัตราเสี่ยงเป็นมะเร็งจากผลเซลล์วิทยาระบบบีเทสดา ในโรงพยาบาลอ่างทอง


วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยก้อนที่ต่อมไทรอยด์ และได้รับการรักษาในแผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการเจาะดูดก้อนด้วยเข็มขนาดเล็กเพื่อส่งตรวจทางเซลล์วิทยาก่อนการผ่าตัดต่อมไทรอยด์


ผลการศึกษา : ผู้ป่วยทั้งหมด 147 ราย เป็นเพศหญิง 133 ราย (ร้อยละ90.5) อายุเฉลี่ย 48.1 ปี (17 – 72 ปี) ก้อนที่ต่อมไทรอยด์เป็นก้อนเดี่ยวร้อยละ 76.2  ขนาดก้อนที่พบมากที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.5 - 3 เซนติเมตร ผลอ่านเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดก้อนด้วยเข็มขนาดเล็กพบเป็น Positive ร้อยละ 34.01 (Malignant FNA ร้อยละ 14.96  และ Indeterminate FNA ร้อยละ 19.05) ในขณะที่ผลพยาธิวิทยาพบเป็นมะเร็งร้อยละ 21.09 ค่าการทำนายโรคมีค่าความไว ความจำเพาะ ความแม่นยำ การทำนายเป็นบวก และการทำนายเป็นลบ เท่ากับร้อยละ 90.3, 81.0, 83.0, 56.0 และ 96.9 ตามลำดับ มีค่า Positive Likelihood Ratio และ Negative Likelihood Ratio เท่ากับ 4.76 และ 0.12 ตามลำดับ และมีอัตราเสี่ยงเป็นมะเร็งตามเซลล์วิทยากลุ่ม 1-6 เท่ากับร้อยละ 13.33, 1.22, 10, 26.67, 66.67 และ 94.45 ตามลำดับ


สรุปและข้อเสนอแนะ : ค่าการทำนายโรค และอัตราเสี่ยงเป็นมะเร็งของการเจาะดูดก้อนของต่อมไทรอยด์ด้วยเข็มขนาดเล็กเพื่อตรวจทางเซลล์วิทยาของโรงพยาบาลอ่างทองอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับของสถาบันอื่น ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้


 

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ
Author Biography

กัมพล แก้วจุมพฏ, แผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลอ่างทอง

Kaewjumpot K. Newborn Hearing Screening by Otoacoustic Emissions in Angthong Hospital.Region 4 Med J. 2013;15(2):112-117.

References

Hegedus L. The thyroid nodule. N Engl J Med. 2004;351(17):1764–71.

Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty GM, Mandel SJ, Nikiforov YE, et al. 2015

American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid

Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines

Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016;26(1):1-

Dean DS, Gharib H. Epidemiology of thyroid nodules. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2008 ;22(6):901-11.

Chouykaw P, Ratanaanekchai T, Thanaviratananich S, Kanjanavirojkul N. The predictive

values of fine needle aspiration in thyroid nodule(s) at Srinagarind Hospital. Thai J

Otolaryngol Head Neck Surg. 2009;10(3):37-44.

Rojeski MT, Gralib H. Nodular thyroid disease. Evaluation and management. N Engl J Med. 1985;313(7):428-36.

Frates MC, Benson CB, Charboneau JW, Cibas ES, Clark OH, Coleman BG, et al.

Management of thyroid nodules detected at US: society of radiologists in ultrasound

consensus conference statement. Radiology. 2005;237(3):794-800.

Moon WJ, Jung SL, Lee JH, Na DG, Baek JH, Lee YH, et al. Benign and malignant thyroid

nodules: US differentiation--multicenter retrospective study. Radiology. 2008 ;247(3):762-70.

Kwak JY, Han KH, Yoon JH, Moon HJ, Son EJ. Thyroid imaging reporting and data

system for US features of nodules: a step in establishing better stratification of cancer risk.

Radiology. 2011;260(3):892–9.

Moon HJ, Kwak JY, Kim MJ, Son EJ, Kim EK. Can vascularity at power Doppler US help

predict thyroid malignancy?. Radiology. 2010;255(1):260–9.

Frates MC, Benson CB, Doubilet PM, Kunreuther E, Contreras M. Prevalence and

distribution of carcinoma in patients with solitary and multiple thyroid nodules on

sonography. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91(9):3411–7.

Brito JP, Gionfriddo MR, Al NA, Boehmer KR, Leppin AL. The accuracy of thyroid

nodule ultrasound to predict thyroid cancer: systematic review and meta-analysis. J Clin

Endocrinol Metab. 2014;99(4):1253–63.

Smith-Bindman R, Lebda P, Feldstein VA, Sellami D, Goldstein RB. Risk of thyroid

cancer based on thyroid ultrasound imaging characteristics: results of a population-based study. JAMA Intern Med. 2013;173(19):1788–96.

Alexander EK, Heering JP, Benson CB, Frates MC, Doubilet PM. Assessment of

nondiagnostic ultrasound-guided fine needle aspirations of thyroid nodules. J Clin

Endocrinol Metab. 2002;87(11):4924–7.

Solbiati L, Osti V, Cova L, Tonolini M. Ultrasound of thyroid, parathyroid glands and neck

lymph nodes. Eur Radiol. 2001;11(12):2411-24.

Weber AL, Randolph G, Aksoy FG. The thyroid and parathyroid gland. CT and MR imaging and correlation with pathology and clinical finding. Radiol Clin North Am. 2000;38(5):1105-29.

Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR. Management guidelines for patients with

thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2006;16(2):109-42.

Martin HE, Ellis EB. Biopsy by needle puncture and aspiration. Ann Surg. 1930;92(2):

-81.

Cap J, Ryska A, Rehorkova P, Hovorkova E,Kerekes Z, Pohnetalova D. Sensitivity and

specificity of the fine needle aspiration biopsy of the thyroid: clinical point of view. Clin

Endocrinol(Oxf). 1999;51(4):509-15.

Tan WJ, Sanghvi K, Liau KH, Low CH. An audit study of the sensitivity and specificity of

ultrasound, fine needle aspiration cytology and frozen section in the evaluation of

thyroid malignancies in a tertiary institution. Ann Acad Med Singapore. 2010;39(5):359-62.

Gharib H, Goellner JR. Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid nodules. Endocr Pract.

;1(6):410-7.

Gharib H. Changing concepts in the diagnostic and management of thyroid nodules.

Endocrinol Metab Clin North Am. 1997; 26(4):777-800.

Baloch ZW, LiVolsi VA, Asa SL, Rosai J, Merino MJ. Diagnostic terminology and

morphologic criteria for cytologic diagnosis of thyroid lesions: a synopsis of the National Cancer Institute Thyroid Fine-Needle Aspiration State of the Science Conference. Diagn Cytopathol. 2008;36(6):425–37.

Crippa S, Mazzucchelli L, Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda System for reporting

thyroid fine-needle aspiration specimens. Am J Clin Pathol. 2010;134(2):343–4.

Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda System for reporting thyroid cytopathology. Thyroid. 2009;19(11):1159-65.

Cibas ES, Ali SZ. The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology.

Thyroid. 2017;27(11):1341-6.

Bongiovanni M, Spitale A, Faquin WC, Mazzucchelli L, Baloch ZW. The Bethesda System

for reporting thyroid cytopathology: a meta-analysis. Acta Cytol. 2012;56(4):333-9.

Sheffield BS, Masoudi H, Walker B, Wiseman SM. Preoperative diagnosis of thyroid

nodules using the Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology: a

comprehensive review and metaanalysis. Expet Rev Endocrinol Metabol. 2014;9(2):97-110.

Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, Hoang JK, Berland LL, Teefey SA, et al. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS

Committee. J Am Coll Radiol. 2017 ;14(5):587-95.

Mazzaferri EL. Thyroid cancer in thyroid nodule: finding a needle in the haystack. Am J

Med. 1992;93(4):359-62.

Leonard N, Melcher DH. To operate or not to operate? The value of fine needle

aspiration cytology in the assessment of thyroid swellings. J Clin Pathol. 997;50(11):941-3.

Castro MR, Gharib H. Thyroid fine needle aspiration biopsy: progress, practice, and

pitfalls. Endocr Pract. 2003;9(2):128-36.

Rago T, Chiovato L, Aghini-Lombardi F, Grasso L, Pinchera A. Non-palpable thyroid

nodules in a borderline iodinesufficient area: detection by ultrasonography and follow-up. Journal of Endocrinological Investigation. 2001;24(10):770–5.

Gharib H. Fine-needle aspiration biopsy of thyroid nodules: advantages, limitations,

and effect. Mayo Clin Proc. 1994;69(1):44-9.

Cramer JD Fu P Harth KC Margevicius S Wilhelm SM Analysis of the rising incidence of

thyroid cancer using the Surveillance, Epidemiology and End Results national cancer data registry. Surgery. 2010;148(6):1147-53.

Gharib H, Papini E. Thyroid nodules: clinical importance, assessment, and treatment.

Endocrinol Metab Clin North Am. 2007;36(3):707-35.

Tan GH, Gharib H. Thyroid incidentalomas: management approaches to nonpalpable

nodules discovered incidentally on thyroid imaging. Ann Intern Med. 1997;126(3):226-31.

Sherman SI. Thyroid carcinoma. Lancet 2003;361(9356):501–11.

Miranda-Filho A ,Lortet-Tieulent J, Bray F. Thyroid cancer incidence trends by

histology in 25 countries: a population-based study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(4):225-34.

Lewis CM, Chang KP, Pitman M, Faquin WC, Randolph GW. Thyroid fine-needle aspiration biopsy: variability in reporting. Thyroid. 2009;19(7):717-23.

Wang CC, Friedman L, Kennedy GC, Wang H, Kebebew E, Steward DL, et al. A large

multicenter correlation study of thyroid nodule cytopathology and histopathology.

Thyroid. 2011;21(3):243-51.

Gharib H, Papini E, Garber JR, Duick DS, Harrell RM. American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology, and Associazione Medici Endocrinologi Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Management of Thyroid Nodules -2016 update. Endocr Pract. 2016;22(5):622-39.

Himakoun L, Kanjanvirojkul N, Vatanasapt V, Jaroensiri DJ, Aranyasen O. Fine needle

aspiration cytologic diagnosis of the thyroid nodule in Srinagarind Hospital. Srinagarind

Hosp Med J .1991;6(4): 243-51.

Settakorn J, Thamprasert K, Rangdaeng S, Chaiwun B, Wisedmongkol W. Fine Needle

Aspiration of the Thyroid Gland. J Med Assoc Thai. 2001;849(10):1401-6.

Sinkijcharoenchai W, Pruegsanusak K, Jantharapattana W. Management of thyroid nodules in Department of Otolaryngology. Songkla Med J. 2005;23(5):303-11.

Nopkunwijai A. Aspiration Cytology(FNAC) of Thyroid Nodule in Ratchaburi Hospital.

Region 6-7 Med J. 2006;25(2):211-7.

Roengkam S. Fine needle aspiration of thyroid nodules at Surin Hospital. Med J SSBH.

;23(1):357-69.

Patanasakpinyo C. Accuracy of Fine Needle Aspiration of Thyroid Nodule : analysis of

,845 cases in Sawanpracharak Hospital. Sawanpracharak Med J. 2010;7(1):21-32.

Subchavaroj I, Yodavudh S, Khiankaew K. Prevalence of carcinoma in palpable

lobectomized thyroid nodule at Charoenkrung Pracharak Hospital. J Charoenkrung

Pracharak Hos. 2012;8(1):1-11.

Himakhun W, Chansom R, Aroonroch R, Pongtippan A. Fine needle aspiration of thyroid: a cyto-histopathological correlation in Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai.

;95(Suppl 1):S74-8.

Sungkanakara C. Diagnostic Accuracy of Fine Needle Aspiration Biopsy for Detection of

Malignancy in Thyroid Nodules in Somdet Phra Phuttha Loetla Hospital. Royal Thai Army Med J. 2020;73(1):39-49.

Anantpinijwatna I. Fine needle aspiration of thyroid nodules : diagnostic value and

analysis of results in one center of North Eastern of Thailand. Mahasarakham hospital J.

;17(1):183-94.

Kapan M, Onder A, Girgin S. The reliability of fine-needle aspiration biopsy in terms

of malignancy in patients with Hashimoto thyroiditis. Int Surg. 2015;100(2):249-53.

Haberal AN, Toru S, Ozen O, Arat Z, Bilezikηi B. Diagnostic pitfalls in the evaluation of

fine needle aspiration cytology of the thyroid: correlation with histopathology in 260

cases. Cytopathology. 2009;20(2):103–8.

Baloch ZW, Sack MJ, Yu GH, LiVolsi VA, Gupta PK. Fine needle aspiration of thyroid: an

institutional experience. Thyroid. 1998;8(7):565–9.

Meko JB, Norton JA. Large cystic/solid thyroid nodules: a potential false-negative fine-

needle aspiration. Surgery. 1995;118(6):996-1004.

Faquin WC, Cibas ES, Renshaw AA. “Atypical” cells in fine-needle aspiration biopsy

specimens of benign thyroid cysts. Cancer. 2005;25(2):105-9.

Lopez LH, Canto JA, Herrera MF. Efficacy of fine-needle aspiration biopsy of thyroid

nodules: experience of a Maxican institution. World J Surg. 1997; 21(4):408-11.

Ylagan LR, Farkas T, Dehner LP. Fine needle aspiration of the thyroid: a cytohistologic

correlation and study of discrepant cases. Thyroid. 2004;14(1):35-41.

Baloch ZW, Gupta PK, Yu GH, Sack MJ, LiVolsi VA. Follicular variant of papillary

carcinoma. Cytologic and histologic correlation. Am J Clin Pathol. 1999;111(2):216-22.

Gallagher J, Oertel YC, Oertel JE. Follicular variant of papillary carcinoma of the thyroid: fine-needle aspirates with histologic correlation. Diagn Cytopathol. 1997;16(3):207-13.

Al-Marzooq YM, Chopra R, Younis M, Al-Mulhim AS, Al-Mommatten MI, Al-Omran SH.

Thyroid lowgrade B-cell lymphoma (MALT type) with extreme plasmacytic differentiation: report of a case diagnosed by fine-needle aspiration and flow cytometric study. Diagn Cytopathol. 2004;31(1):52-6.

Takashima S, Takayama F, Saito A, Wang Q, Hidaka K, Sone S. Primary thyroid lymphoma: diagnosis ofimmunoglobulin heavy chain gene rearrangement with polymerase chain reaction in ultrasound-guided fineneedle aspiration. Thyroid. 2000;10(6):507-10.

Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda System For Reporting Thyroid Cytopathology. Am J

Clin Pathol 2009;132(5):658–65.

Carmeci C, Jeffrey RB, McDougall IR, Nowels KW, Weigel RJ. Ultrasound-guided fine-

needle aspiration biopsy of thyroid masses. Thyroid. 1998;8(4):283-9.

Hatada T, Okada K, Ishii H, Ichii S, Utsunomiya J. Evaluation of ultrasound-guided fine-

needle aspiration biopsy for thyroid nodules. Am J Surg. 1998;175(2):133-6.

Alexander EK, Kennedy GC, Baloch ZW, Cibas ES, Chudova D, Diggans J, et al.

Preoperative diagnosis of benign thyroid nodules with indeterminate cytology. N Engl J

Med. 2012;367(8):705-15.

Beaudenon-Huibregtse S, Alexander EK, Guttler RB, Hershman JM, Babu V, Blevins TC,

et al. Centralized molecular testing for oncogenic gene mutations complements the

local cytopathologic diagnosis of thyroid nodules. Thyroid. 2014;24(10):1479-87.