เผยแพร่แล้ว: 2013-01-08

แรงจูงใจกับประสิทธิผลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน

ภาวิดา พันระกา, กิติพงษ์ หาญเจริญ, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์