ไตรสิกขา : หลักพุทธธรรมล้ำค่าในการฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อการเป็นพยาบาลที่เอื้ออาทร

Main Article Content

จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร

บทคัดย่อ

วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่มีหน้าที่ให้บริการสังคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชน ต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆของผู้ป่วยตลอดเวลา การปฏิบัติการดูแลจึงต้องดำเนินไปอย่างมีมนุษยธรรม และมีความเอื้ออาทรต่อมนุษย์ในยามที่มีความทุกข์ ดังนั้น พยาบาลจึงอยู่บนวิถีแห่งการปฏิบัติธรรม เนื่องจากการเอื้ออาทรต่อความทุกข์ของผู้อื่นจัดได้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะจะต้องประกอบไปด้วยจิตใจที่มีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐาน ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้พยาบาลทำหน้าที่ดูแลรักษาเยียวยาผู้ป่วยให้ได้ผลดีก็คือ การฝึกฝนพัฒนาตนให้มีความเข้าใจในธรรมชาติชีวิตมนุษย์และเข้าใจในงานของตน การนำหลักพุทธธรรมไตรสิกขาหรือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนพัฒนาตนโดยบูรณาการเข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นพยาบาลที่เข้าใจและดูแลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเอื้ออาทรจนเป็นนิสัยที่กระทำอย่างสม่ำเสมอจึงถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อทั้งตัวพยาบาลและผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ