ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์

Main Article Content

บุญธิดา เทือกสุบรรณ

บทคัดย่อ

บทนำ: ปัจจุบันมีการขาดแคลนพยาบาลทั่วโลก ดังนั้นการส่งเสริมให้พยาบาลมีความตั้งใจอยู่ในงานเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานี้


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจอยู่ในงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์


ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ 1,224 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความตั้งใจอยู่ในงาน 3) แบบสอบถามภาวะผู้นำ 4) แบบสอบถามการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 5) แบบสอบถามความมีเอกสิทธิ์ของวิชาชีพ 6) แบบสอบถามโอกาสความก้าวหน้า 7)  แบบสอบถามความเหนื่อยหน่ายในงาน 8) แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 9) แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ได้ค่า Cronbach’s alpha ของแบบสอบถามเท่ากับ .81, .98, .73, .90, .88, .85, .79 และ .81 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน 


ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจอยู่ในงานเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง  (gif.latex?\bar{x}=3.54, SD.= .743) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจอยู่ในงานมากที่สุดคือปัจจัยความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ (β=.46, p < .001) รองลงมาเป็นโอกาสก้าวหน้าในงาน (β=.21, p < .001) ความเหนื่อยหน่ายในงาน (β=-.16, p < .001) ความพึงพอใจในงาน (β=.14, p < .001) และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (β =.11, p < .001) โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจอยู่ในงานได้ร้อยละ 29


สรุปผล: ปัจจัยด้านความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ โอกาสก้าวหน้าในงาน ความเหนื่อยหน่ายในงาน ความพึงพอใจในงาน และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ


ข้อเสนอแนะ: ผู้บริหารการพยาบาลควรพัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโดยใช้ปัจจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Nursing and Midwifery [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 9]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nursing-and-midwifery

Health focus. In another 10 years, severe crisis, nurse shortage [Internet]. 2015 [cited 2022 Nov 25]. Available from: https://www.hfocus.org/content/2015/04/9830

Sawaengdee K, Reynolds J, Wisaijohn T, Siriporn L, Tunglakmunkong K, Tongtanunam K, et al.Public and private nursing schools in Thailand: role and contributions in a dynamic system [Internet]. 2013 [cited 2020 Sep 11]. Available from:http://resyst.lshtm.ac.uk/sites/resyst.lshtm.ac.uk/files/ docs/resource

Sawaengdee K. Crisis of nursing shortage in health service facilities under Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health: policy recommendations. J Res Health Sci 2017:26(2):456-68. Available from: https://thaidj.org/index.php/JHS/ article/view/ 103/100

World Bank. Nurses and midwives (per 1,000 people) [Internet]. 2022 [cited 2020 Sep 11].Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED. NUMW.P3?locations= XT

Knodel J, Teerawichitchainan B, Prachuabmoh V, Pothisiri W. The situation of Thailand’s older population. Research Collection School of Social Sciences [Internet]. 2015 [cited 2020 Aug 21]. Available from: https://ink.library.smu.edu.sg/soss_research/1948

Kunaviktikul W, Wichaikhum O, Nantsupawat A, Nantsupawat R, Chontawan R, Klunklin A, et al. Nurses' extended work hours: patient, nurse and organizational outcomes. Int Nurs Rev 2015:62(3):386-93. Available from: https://onlinelibrary. wiley.com/doi/10. 1111/inr.12195

Hollis KM. Improving Retention Strategies for Experienced Nurses. [Internet]. 2019 [cited 2022 Nov 25]. Available from: https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations

McCloskey JC, McCain B. Satisfaction, commitment and professionalism of newly employed nurses. J Nurs Scholarsh 1987;22(3):140-43. Available from: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/3644777/

Lartey S, Cummings G, Profetto-McGrath J. Interventions that promote retention of experienced registered nurse in health care settings: a systematic review. J Nurs Manag 2014;22:1027–41. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23758834/

Boyle DK, Bott MJ, Hansen HE, Woods CQ, Taunton RL. Managers’ leadership and critical care nurses’ intent to stay. Am J Crit Care 1999:8(6):361-71. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10553177/

Rattanapitikon D. Predictive factors of professional nurses’ job retention at Phyathai Hospitals [master’s thesis]. Bangkok: Sukhothai Thammathirat University;2009. Available from: https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/239617. (in Thai)

Asegid A, Belachew T, Yimam E. Factors influencing job satisfaction and anticipated turnover among nurses in Sidama Zone Public Health Facilities, South Ethiopia. Nurs Res Pract [Internet]. 2014 [cited 2022 Nov 25]. Available from: https://dx.doi.org/10.1155/2014/909768

Masilaca OK. Factors predicting intent to stay among nurses in divisional hospitals, the Republic of Fiji [master’s thesis]. Chiang Mai: Chiang Mai University;2011. Available from: https://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2011/nuadm20911mo_abs.pdf

Drennan VM, Halter M, Gale J, Harris R. Retaining nurses in metropolitan areas: insights from senior nurse and human resource managers. J Nurs Manag 2016:24(8):1041-48. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27291829/

McGilton KS, Tourangeau A, Kavcic C, Wodchis WP. Determinants of regulated nurses’ intention to stay in long-term care homes. J Nurs Manag 2013; 21:771-81.Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23865929/

Price JL, Mueller C. Professional turnover: the case of nurses. New York: SP Medical & Scientific Books;1981. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10304293/

Engeda EH, Birhanu AM, Alene KA. Intent to stay in the nursing profession and associated factors among nurses working in Amhara Regional State Referral Hospitals, Ethiopia. BMC Nursing 2014;13:24.Available from:https://bmcnurs.biomedcentral. com/articles/ 10.1186/ 1472-6955-13-24

Thailand Nursing and Midwifery Council. The standard for service of nursing and midwifery in secondary and tertiary level [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 12]. Available from: https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/A444.pdf

Krejcie RD, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educ Psychol Meas1970;30:607-10. Available from: https://home.kku.ac.th/sompong/guest_ speaker/ Krejcieand Morgan_article.pdf

Wantayanan N. Factors related to intention to stay at work of temporary employed registered nurses, hospitals in Sakon Nakhon Province [master’s thesis]. Chonburi: Burapha University;2013. Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/ 53921095.pdf (in Thai)

Kouzes JM, Posner BZ. The leadership challenge: how to keep getting extraordinary things done in organizations. California: JOSSY- BASS;1987. Available from:https://www. stevezuieback.com/pdf_leadership/leadershipchallenge.pdf

Chitonnom M. Leadership of head nurses and organizational commitment of staff nurses in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital [master’s thesis]. Chiang Mai: Chaing Mai University;1999. Available from: http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/29804 (in Thai)

Posner BZ. Investigating the reliability and validity of the Leadership Practice Inventory. Administrative Science 2016:6(17):1-23. Available from: https://mdpi.com/journal/ admsci

AbuAlRub RF, Nasrallah MA. Leadership behaviours, organizational culture and intention to stay amongst Jordanian nurses. Int Nurs Rev 2017;64:520-27.Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28294309/

McCloskey JC. Two requirements for job contentment: autonomy and social integration J Nurs Scholarsh 1990:22(3):140-43. Available from: https://pubmed.ncbi. nlm.nih. gov/ 2227978/

Schutzenhofer KK. The measurement of professional autonomy. Journal of Professional Nursing 1987;3:278-83. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 3693743/

Maslach C, Jackson SE.The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour 1981;2:99-113.Available from:https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10. 1002/ job.4030020205

Summawart S. Burnout among the staff nurses in Ramathibodi Hospital [master’s thesis]. Bangkok: Ramathibudi University;1989. Available from: https://opac.kku.ac.th/ catalog/BibItem.aspx?BibID=b00175480 (in Thai)

Saelor C, Puttapitukpol S. Factors affecting job burnout of professional nurses in Suratthani Hospital. Journal of The Police Nurses 2017:9(2):95-103.Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/107959

Mowday RT, Steers RM, Porter LW. The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior 1979;14:224-47.Availablefrom:https//www.science direct. com/science/article/abs/pii/0001879179900721

Brislin RW. Back-translation for cross-cultural research. Journal of Cross Cultural Psychology 1970:1(3):185-216. Available from: https://journals.sagepub.com/doi/ 10.1177/135910457000100301

Nasornjai W, Nuysri M, Lemsawasdikul W. Factors influencing the job retention of professional nurses at community hospitals in Phetchabun Province. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2016:17(2):43-50. Available from: https://www.tci-thaijo.org/ index.php/JRTAN/article/download/66800/54582(in Thai)

Chupan S, Khumyu A, Vatanasin S, Vatanasin D. Factors influencing intention to stay in career among professional nurses. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2017:25(4):1-10. Available from: https://he02.tci-yhaijo.org/index.php/Nubuu/article/ download/103780/82902/262359 (in Thai)

Wantayanan N. Factors related to intention to stay at work of temporary employed registered nurses, hospitals in Sakon Nakhon Province [master’s thesis]. Chonburi: Burapha University;2013. Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files /53921095.pdf (in Thai)

Silamom B, Deoisres W, Khumyu A. Factors influencing the retention of generation Y professional nurses at hospital. Journal of Nursing and Health Care 2018:3(1):62-71. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/127037

Noe RA, Hollenbeck JR, Gerhart B, Wright PM. Human resource management: gaining a competitive advantage. 2nd ed. New York: Irwin/McGraw-Hill; 1996.

Bell M, Sheridan A. How organizational commitment influences nurses’ intention to stay in nursing throughout their career. International Journal of Nursing Studies Advances 2020;2:100007. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33073251/

Kakandee N, Cheevakasemsook A, Iwichitkhun D. Job burnout of generation Y professional nurses at a government hospital. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2020:21(1):293-301. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/ article/ download/241573/164288/

Maslach C.Understanding burnout: definitional issues in analyzing a complex phenomenon. In: Paine WS, editor. Job stress and burnout. Beverly hills, CA: Sage; 1982. p. 29-41.

Brewer CS, Kovner CT, Djukic M, Fatehi F, Greene W, Chacko TP, et al. Impact transformational leadership on nurse work outcomes. J Adv Nurs 2016:72(11):2879-93. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.13055

Wang L, Tao H, Bowers BJ, Brown R, Zhang Y. When nurses emotional intelligence matters: how transformational leadership influences intent to stay. J Nurs Manag 2018:26(4):358-65. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29682845/

Kouzes JM, Posner BZ. Leadership challenge. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2002.