เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

จารุวรรณ์ ท่าม่วง, อรวรรณ ดวงใจ, รุ่งนภา เขียวชะอ่ำ, นวพร มามาก

14-26

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของผู้สูงอายุ

อติญาณ์ ศรเกษตริน, รวีวรรณ แก้วอยู่, รุ่งนภา จันทรา, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์

40-53

การติดตามผลการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, ศุกร์ใจ เจริญสุข, กนกเลขา สุวรรณพงษ์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, นฤมล อังศิริศักดิ์, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

54-64

ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ของนักศึกษาพยาบาล

ณิชมน หลำรอด, ภราดร ยิ่งยวด , สุดารัตน์ วันงามวิเศษ, ผ่องพรรณ ภะโว

77-88

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง

พชร วิวุฒิ, โอภาส ประมูลสิน, พิกุล อุทธิยา, สัญญาลักษณ์ หมูดวง, วีระชัย เขื่อนแก้ว

89-101

การพัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาวะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคกหนองนาโมเดล

สุพัตรา วัฒนเสน, อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์, ประทีป กาลเขว้า, เตือนใจ ภูสระแก้ว

126-139

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาประสบการณ์และผลกระทบด้านสุขภาพในสาวจัดฟันในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

กิตตินันท์ ศรีแสนตอ, จุฑามาศ ไชยผง, นริศรา แก้วสอนดี, สุทธิดา ทองเชิดชู, ทิภากร พุ่มเฉลา, วรยุทธ นาคอ้าย

152-165