ค่าพยากรณ์บวกผลการตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม กลุ่ม BI-RADS 4 และ 5 และความสัมพันธ์กับผลพยาธิวิทยา

Main Article Content

ศุภวรรณ จิวะพงศ์
ปรางนรี คุ้มสาธิต
จารุวรรณ สันตินันท์

บทคัดย่อ

บทนำ : แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านมเป็นวิธีตรวจคัดกรองและวินิจฉัยรอยโรคของเต้านม การรายงานผล BI-RADS 4 และ 5 เป็นระดับที่ควรตรวจ เนื่องจากมีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูง


วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาค่าพยากรณ์บวกผลการตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านมกลุ่ม BI-RADS 4 และ 5 และศึกษาความสัมพันธ์กับผลพยาธิวิทยา


วิธีการวิจัย : การศึกษาเชิงพรรณาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง ตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 442 ราย เก็บข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกข้อมูลทางคลินิก และค่าพยากรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และหาความสัมพันธ์กับผลพยาธิวิทยาโดยใช้สถิติไคสแควร์


ผลการวิจัย : ร้อยละ 53.1 ของตัวอย่างที่คลำพบก้อนที่เต้านมเป็นมะเร็งเต้านม ร้อยละ 22.4 เป็นรอยโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง ร้อยละ 19.7 มีค่าพยากรณ์บวกของมะเร็งเต้านมกลุ่ม BI-RADS 4A 4B 4C และ 5 ก้อนที่เต้านมขนาด 2 เซนติเมตรขึ้นไปเสี่ยงต่อการพบมะเร็งเต้านม 2.68 เท่าของกลุ่มที่ขนาดก้อนน้อยกว่า 2 เซนติเมตร กลุ่ม BI-RADS 5 เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม 16.95 เท่าของ BI-RADS 4


สรุป : ขนาดของก้อนที่พบ ค่าพยากรณ์บวกของการรายงานผล BI-RADS 4 และ 5 สามารถพยากรณ์โอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Urairerkkul C. Overview of the situation and strategies for breast cancer control. Department of Health [Internet]. 2022 [cited 2022 May 28]; Available from: URL:http://doh.hpc.go.th/bse/issueDisplay.php?id=631&category=C10&issue=Breast%20Cancer. (in Thai).

National Cancer Institute, Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Guidelines for diagnostic screening and treatment of breast cancer. Bangkok: Kosit Printing Company Limited; 2017. (in Thai).

American College of Radiology. Breast imaging reporting and data system, breast imaging atlas. fifth edition. Reston, Virginia: American College of Radiology; 2013.

Suttawas A. Positive predictive value and biopsy rate of breast cancer in BI-RADS category 4 and 5 breast lesions. Region 4-5 Medical Journal. 2018;37(2):174-82. (in Thai).

Suvendu KM, Abhisek M, Tapan KS, Rashmita BN, Prafulla KD, Bhagyalaxmi N. The positive predictive values of the breast imaging reporting and data system (BI-RADS) 4 lesions and its mammographic morphological features. Indian J Surg Oncol. 2021;12(1):182-9. doi:10.1007/s13193-02 0-01274-5.

Kanchanasuttirak W. Positive predictive value of breast imaging reporting and data systems category 5 in breast cancer diagnosis. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2022;66(1): 69-76. (in Thai).

Singhakarn C. Effectiveness of report mammogram BIRADS 4 and 5 in Phang-nga Hospital. Region 11 Medical Journal. 2021;35(1):113-23. (in Thai).

Cancer Registry Unit, National Cancer Institute Thailand. Cancer in Thailand. Bangkok: New Thammada Press; 2015. (in Thai).

National Cancer Institute, Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Recommendations for appropriate breast cancer screening for Thailand. [Internet]. 2020 [cited 2022 December 20]; Available from: https://www.nci.go.th/th/cpg (in Thai).

He P, Cui LG, Chen W, Yang RL. Subcategorization of ultrasonographic BI-RADS category 4: Assessment of diagnostic accuracy in diagnosing breast lesions and influence of clinical factors on positive predictive value. Ultrasound Med Biol. 2019;(45)5: 1253-8. doi: 10.10 16/j.ultrasmedbio.2018.12.008.

Elverici E, Barca AN, Aktas H, Ozsoy A, Zengin B, Cavusoglu M, et al. Nonpalpable BI-RADS 4 breast lesions: sonographic findings and pathology correlation. Diagn Interv Radiol. 2015; 21:(3)189-94.

Sirikunakorn P, Marukatat N, Tangjitgamol S, Loharamtaweethong K. Positive predictive value of malignancy in BI-RADS 4 and 5 breast lesions. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2014;58(2): 1–11. (in Thai).