เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

ผลของกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกต่อการรับรู้ความสามารถ ในการสื่อสารในครอบครัวของผู้ปกครองกับบุตรหลานวัยรุ่น

กนกวรรณ หวนศรี, พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง , ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล , ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี , ฉัตรวารี แท่นสุวรรณ

47-58

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการนอนของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐปัณฑ์ เพียรธัญญกรรม, เสริมศรี สันตติ, เรณู พุกบุญมี

59-69

ผลแบบทันทีของการนวดร่วมกับการกดจุดสัญญาณต่อระบบประสาทอัตโนมัติและการไหลเวียนเลือดในอาสาสมัครที่มีภาวะเครียด

ปริยาภัทร สิงห์ทอง, วาริณี แสงประไพ, กมลฉัตร ขุนวงษา, วราภรณ์ ใจบุญ, สุภลักษณ์ คำโสภา, ธราธร อัศว์วัธรวรโชติ

70-80

ผลของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความวิตกกังวล แบบวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

วรวุฒิ ชมภูพาน, วรางคณา ชมภูพาน, เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ, ฐากูร เกชิต, วิชัย อึงพินิจพงศ์, วรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี

81-92

การศึกษาสมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพของ นิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ และนิสิตแพทย์แผนปัจจุบัน

ภูริชญา อินทร์เนตร, ศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ์, ธันทิชา ชะโลธาร, พิชญา นาไชย, นวพร พิมรัตน์, ยุพาภรณ์ วิเชียร

141-150