การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้แต่ง

  • Saisunee Charoensuk Eastern Asia University
  • Areeya Sriprasert Eastern Asia University

คำสำคัญ:

การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต, ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน, ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำนวน 12 ท่าน อาจารย์ประจำจำนวน 27 ท่าน และนักศึกษาจำนวน 515 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาแบบเจาะจงตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเลือกจากการตอบรับที่เข้าร่วมการทดลองใช้ระบบ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบและทดลองใช้ระบบรวมทั้งหมด 12 เดือน เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วยภาษา PHP และระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL รวมทั้งแบบประเมินผลการใช้งานระบบโดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถรวบรวมผลการประเมินจากนักศึกษา ประมวลผล และแสดงผลการประเมินสำหรับอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารระดับต่างๆ ตามสิทธิ์ในการเข้าถึงรายงานประเภทต่างๆ ระบบแบ่งการทำงานเป็นสี่ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบเป็นส่วนของการจัดการระบบ ส่วนของนักศึกษาสำหรับประเมินการเรียนการสอนและประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยระบบทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการประเมินของนักศึกษา ส่วนของอาจารย์และส่วนของผู้บริหารเป็นส่วนแสดงรายงานผลการประเมินทางเว็บไซต์ จำแนกตามสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ ได้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อธิการบดี ผลการวิจัย การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารอาจารย์ และนักศึกษา ทดลองใช้งานระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เข้าถึงการใช้ระบบทุกคนมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย