กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy