ภาพฉายความเป็นจริงของสังคม: ความเป็นปัจจุบันที่ฉายผ่านจากอดีตย้อนทบทวนงานวิจัยประวัติศาสตร์อนาคต ภาพฉายปรากฎการณ์สังคม และการสื่อสาร

ผู้แต่ง

  • Surachai Thipsumontha อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย