การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่านเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้แต่ง

  • Khemmanut Aumnueyworachai

คำสำคัญ:

ทรัพยากรการเรียนรู้, นวัตกรรมการสอนสถิติ, การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจเนื้อหาที่ต้องการให้มีในทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่านเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2) พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่านเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การวิจัยนี้มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ  และ 2) ขั้นออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มี 2 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์จำนวน 10 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามคณะ  จำนวน  350  คน  โดยแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติที่พัฒนาขึ้นได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติจำนวน 5 คน เป็นผู้ประเมิน สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัย คือ 1) ผู้วิจัยได้ข้อสรุปหัวข้อเนื้อหาที่พัฒนาไว้ในทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ 2) ได้ทรัพยากรความรู้ทางสถิติที่เกิดจากการออกแบบโครงสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ (Site Map) อยู่บนเว็บไซต์ www.statisticsknowledge.com ประกอบด้วยเมนูหลัก 6 เมนู ได้แก่ 1. เมนูหน้าแรก  2. เมนูมุมความรู้  3. เมนูแผนผังเว็บไซต์  4. เมนูลิงค์เพื่อนบ้าน 5. เมนูคุยความรู้สถิติ  และ 6. เมนูติดต่อเรา 3) ผลจากการประเมินเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ ปรากฏว่ามีความเหมาะสมดีมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-11-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัย